Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0011/17 pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Umowa o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.550.2018 została podpisana pomiędzy Beneficjentem - Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko- Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w dniu 26.06.2018r.  Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 lipca 2020r.,

Całkowita wartość wynosi 1.340.858,40 zł, w tym wartość dofinansowania projektu wynosi 1 273 815,48 zł, zaś Powiat wniesie wkład własny w kwocie 67 042,92 zł.

Projekt wpisuje się w cel PI RPO: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego”

Cel Projektu: „Podniesienie kompetencji kluczowych 632 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie eksperymentalnych metod nauczania i wsparcie 28 nauczycieli do 31.07.2020r.”

Planowanymi do osiągnięcia efektami są:

 • - objęcie wsparciem w programie 28 nauczycieli;
 • - objecie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 632 uczniów;
 • - objecie wsparciem z zakresu Tik w programie 4 nauczycieli;
 • - doposażenie pracowni przedmiotowych w programie w 5 szkołach;
 • - objecie wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego5 nauczycieli;
 • - wyposażenie lub doposażenie w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi dla 5 szkól;
 • - objecie 119 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną;
 • - objecie wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego 192 uczniów.

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym przede wszystkim do uczniów Liceum w Zespole Szkół w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Skępem oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie, tym razem ukierunkowanym na kształcenie ogólne, a także do nauczycieli w/w placówek oświatowych. W jego ramach zostaną zrealizowane takie zadania jak:

 • - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów kluczowych (matematyczno-przyrodnicze, j. obce, informatyka, przedsiębiorczość); 
 • - warsztaty dla uczniów zdolnych;
 • - zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (porady, konsultacje, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego);
 • - zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie;
 • - doposażenie w pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoce dydaktyczne, specjalistyczne programy komputerowe, publikacje);
 • - doposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie w specjalistyczny sprzęt;
 • - zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego,
 • - zajęcia kół zainteresowań wykorzystujących metodę eksperymentu w nauce przedmiotów kluczowych;
 • - doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;
 • - studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Wszystkie zdania stawiają sobie za efekt końcowy podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, a także zapewnienie możliwość podniesienia wyników egzaminów maturalnych. Młodzież dostanie szansę na udział w zajęciach pozalekcyjnych z tak ważnych, a jednocześnie stwarzających duże problemy, przedmiotów kluczowych takich jak matematyka, fizyka, chemia czy j. obce. Wszystkie działania podejmowane są  zarówno dla polepszenia oferty edukacyjnej, jak i po to, by wyrównać szanse młodzieży kształcącej się w szkołach Powiatu z tymi, którzy mieszkają i uczą się w większych ośrodkach miejskich. Ponadto podjęta zostanie praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami młodszymi. Uczniowie otrzymają także wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.


 

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie