Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

piątek, 08 sierpień 2014

Wilkowyjce 2013

Oceń ten artykuł
(1 głos)


Konkurs ekologiczny - "Uczmy się ekologii"

LAUREACI KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn.: "UCZMY SIĘ EKOLOGII"

Kategoria - młodzież publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego
I miejsce
Mateusz Olszewski
II miejsce
Filip Grabowski
III miejsce
Magdalena Mańkowska

Kategoria - dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie
Grupa - szkoła podstawowa
I miejsce
Rico Urbański
II miejsce
Arkadiusz Daniszewski
III miejsce
Sebastian Brauer

Grupa - gimnazjum
I miejsce
Arkadiusz Chojnacki
II miejsce
Dawid Daniszewski
III miejsce
Bartosz Witecki

Testy konkursowe z odpowiedziami

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn. ,,Uczmy się ekologii”


I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie dzieci i młodzieży - mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.
Cele szczegółowe:
- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
- promowanie akcji ekologicznych,
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
- integracja mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

II. Organizatorzy
Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87 – 600 Lipno

III. Założenia organizacyjne
Konkurs ekologiczny pn.:” Uczmy się ekologii” skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.
Konkurs rozpocznie się 10 czerwca 2013 r. testem, który zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, a zakończy ogłoszeniem i wręczeniem nagród w dniu 28 czerwca 2013 r. podczas Finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”, który odbędzie się w miejscowości Kikół, gm.Kikół.
Czas trwania konkursu to 60 minut.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1) dla młodzieży publicznych szkół ponad gimnazjalnych powiatu lipnowskiego –
konkurs wiedzy ekologicznej,
2) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie – konkurs wiedzy
ekologicznej,
Konkurs w obydwu kategoriach będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru.
Test w drugiej kategorii będzie dostosowany do możliwości uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i podzielony na dwie grupy dla młodszej grupy wiekowej tj: dzieci szkoły podstawowej oraz starszej grupy uczniów - gimnazjum.
Uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym, która stanowi załącznik Nr 1a, 1b i 1c do niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników danej kategorii otrzymuje swój numer. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.
Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

IV. Konkurs wiedzy ekologicznej
W konkursie wiedzy ekologicznej weźmie udział 40 osób.
W kategorii dla młodzieży ponadgimnazjalnej po 5 osób z każdej szkoły dla której organem prowadzącym jest powiat lipnowski (4 zespoły szkół).
Osoby te będą wytypowane przez daną placówkę oświatową.
Natomiast w 2 kategorii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po 10 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą pisemnie rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań.
Do każdego pytania testowego będą wskazane trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Testy będą sprawdzane przez członków Komisji Konkursowej, a wyniki zapisywane na Arkuszu punktacji w Konkursie Ekologicznym, który stanowi załącznik Nr 2a, 2b i 2c do niniejszego regulaminu.
Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą one kolejno 1,2 i 3 miejsce w zależności od liczby uzyskanych punktów – dotyczy wszystkich kategorii konkursowych.
Dodatkowo dla wszystkich uczestników konkursu z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, którzy nie zajęli miejsc zwycięskich, przewidziano nagrody pocieszenia za wzięcie udziału w Konkursie.
W przypadku uzyskania równej maksymalnej liczby punktów przeprowadzona zostaje dogrywka, w której prowadzący zadaje pytanie do uczestników, którzy mają jednakową liczbę punktów. Odpowiada osoba, która zgłosi się jako pierwsza przez podniesienie ręki. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Uzyskane punkty będą zapisywane przez członków Komisji Konkursowej na Arkuszu punktacji w Konkursie Ekologicznym, który stanowi załącznik Nr 2 a, 2b i 2c do niniejszego regulaminu.
Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie na dwa pytania. Drugie miejsce zajmuje osoba, która w następnej kolejności odpowie poprawnie na dwa pytania. Trzecie miejsce zajmuje osoba, która jako trzecia odpowie poprawnie na dwa pytania.
Dogrywka przeprowadzana jest na tych samych zasadach w przypadku uzyskania równej liczby punktów uniemożliwiających wyłonienie miejsca 1, 2 lub 3 i dotyczy miejsca (miejsc), którego nie udało się wyłonić w etapie głównym. Dogrywka o miejsce (miejsca) niższe – 2 i 3 rozgrywa się odpowiednio w przypadku wyłonienia już w etapie głównym miejsca 1 lub tylko o miejsce 3 (w przypadku wyłonienia już w etapie głównym miejsca 1 i 2) w zależności od wyników etapu głównego konkursu.
Pytania konkursowe opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły następujących zagadnień:
1. ekologii,
2. problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
3. przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem najbliższego regionu,
4. zjawisk globalnych,
5. klimatu Ziemi (budowa atmosfery; źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego),
6. sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami; oszczędzanie energii).

V. Komisja Konkursowa
1. Komisję Konkursową w składzie 3 osobowym powołuje Zarząd Powiatu w Lipnie.
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez Zarząd Powiatu
w Lipnie.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.

VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (3 najlepszych uczestników w kategorii młodzież ponadgimnazjalna oraz w kategorii dzieci i młodzież z Zespołu Szkół specjalnych 3 najlepszych uczestników ze szkoły podstawowej oraz 3 najlepszych uczestników z gimnazjum ).
2. Dodatkowo dla wszystkich uczestników z Zespołu Szkół Specjalnych nagrody za udział w konkursie - 14 zestawów artykułów biurowych lub gier.
3. Nagrody zostaną wydane w dniu 28.06.2013 r. podczas Finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce” za pokwitowaniem ich odbioru na podstawie protokołów odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu.
4. Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VII. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie