piątek, 08 sierpień 2014

Wilkowyjce 2013

Oceń ten artykuł
(1 głos)


Konkurs ekologiczny - "Uczmy się ekologii"

LAUREACI KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn.: "UCZMY SIĘ EKOLOGII"

Kategoria - młodzież publicznych szkół ponadgimnazjalnych powiatu lipnowskiego
I miejsce
Mateusz Olszewski
II miejsce
Filip Grabowski
III miejsce
Magdalena Mańkowska

Kategoria - dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie
Grupa - szkoła podstawowa
I miejsce
Rico Urbański
II miejsce
Arkadiusz Daniszewski
III miejsce
Sebastian Brauer

Grupa - gimnazjum
I miejsce
Arkadiusz Chojnacki
II miejsce
Dawid Daniszewski
III miejsce
Bartosz Witecki

Testy konkursowe z odpowiedziami

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO pn. ,,Uczmy się ekologii”


I. Cele Konkursu
Cel główny: Włączenie dzieci i młodzieży - mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, do aktywnego udziału w zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego, a także budzenie ich świadomości, że stan lokalnego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością dziś i jutro.
Cele szczegółowe:
- propagowanie postaw i zachowań ekologicznych,
- promowanie akcji ekologicznych,
- zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska,
- propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,
- rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody,
- kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym,
- integracja mieszkańców Powiatu Lipnowskiego.

II. Organizatorzy
Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10b, 87 – 600 Lipno

III. Założenia organizacyjne
Konkurs ekologiczny pn.:” Uczmy się ekologii” skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół dla których organem prowadzącym jest powiat lipnowski.
Konkurs rozpocznie się 10 czerwca 2013 r. testem, który zostanie przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 B, a zakończy ogłoszeniem i wręczeniem nagród w dniu 28 czerwca 2013 r. podczas Finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce”, który odbędzie się w miejscowości Kikół, gm.Kikół.
Czas trwania konkursu to 60 minut.
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
1) dla młodzieży publicznych szkół ponad gimnazjalnych powiatu lipnowskiego –
konkurs wiedzy ekologicznej,
2) dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie – konkurs wiedzy
ekologicznej,
Konkurs w obydwu kategoriach będzie miał charakter testu jednokrotnego wyboru.
Test w drugiej kategorii będzie dostosowany do możliwości uczniów Zespołu Szkół Specjalnych i podzielony na dwie grupy dla młodszej grupy wiekowej tj: dzieci szkoły podstawowej oraz starszej grupy uczniów - gimnazjum.
Uczestnik konkursu wypełnia kartę zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym, która stanowi załącznik Nr 1a, 1b i 1c do niniejszego regulaminu. Każdy z uczestników danej kategorii otrzymuje swój numer. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z uznaniem warunków zawartych w niniejszym regulaminie przez uczestników.
Decyzje o nagrodach i o prawidłowości przebiegu konkursu podejmuje Komisja Konkursowa.

IV. Konkurs wiedzy ekologicznej
W konkursie wiedzy ekologicznej weźmie udział 40 osób.
W kategorii dla młodzieży ponadgimnazjalnej po 5 osób z każdej szkoły dla której organem prowadzącym jest powiat lipnowski (4 zespoły szkół).
Osoby te będą wytypowane przez daną placówkę oświatową.
Natomiast w 2 kategorii dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie po 10 uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wszyscy uczestnicy konkursu wiedzy ekologicznej będą pisemnie rozwiązywać test jednokrotnego wyboru, składający się z 20 pytań.
Do każdego pytania testowego będą wskazane trzy odpowiedzi, z których jedna jest poprawna.
Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt.
Testy będą sprawdzane przez członków Komisji Konkursowej, a wyniki zapisywane na Arkuszu punktacji w Konkursie Ekologicznym, który stanowi załącznik Nr 2a, 2b i 2c do niniejszego regulaminu.
Zwycięzcami konkursu zostają osoby, które uzyskają największą liczbę punktów. Zajmą one kolejno 1,2 i 3 miejsce w zależności od liczby uzyskanych punktów – dotyczy wszystkich kategorii konkursowych.
Dodatkowo dla wszystkich uczestników konkursu z Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, którzy nie zajęli miejsc zwycięskich, przewidziano nagrody pocieszenia za wzięcie udziału w Konkursie.
W przypadku uzyskania równej maksymalnej liczby punktów przeprowadzona zostaje dogrywka, w której prowadzący zadaje pytanie do uczestników, którzy mają jednakową liczbę punktów. Odpowiada osoba, która zgłosi się jako pierwsza przez podniesienie ręki. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Uzyskane punkty będą zapisywane przez członków Komisji Konkursowej na Arkuszu punktacji w Konkursie Ekologicznym, który stanowi załącznik Nr 2 a, 2b i 2c do niniejszego regulaminu.
Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która jako pierwsza odpowie poprawnie na dwa pytania. Drugie miejsce zajmuje osoba, która w następnej kolejności odpowie poprawnie na dwa pytania. Trzecie miejsce zajmuje osoba, która jako trzecia odpowie poprawnie na dwa pytania.
Dogrywka przeprowadzana jest na tych samych zasadach w przypadku uzyskania równej liczby punktów uniemożliwiających wyłonienie miejsca 1, 2 lub 3 i dotyczy miejsca (miejsc), którego nie udało się wyłonić w etapie głównym. Dogrywka o miejsce (miejsca) niższe – 2 i 3 rozgrywa się odpowiednio w przypadku wyłonienia już w etapie głównym miejsca 1 lub tylko o miejsce 3 (w przypadku wyłonienia już w etapie głównym miejsca 1 i 2) w zależności od wyników etapu głównego konkursu.
Pytania konkursowe opracowane przez Komisję Konkursową będą dotyczyły następujących zagadnień:
1. ekologii,
2. problemów ochrony środowiska, a w szczególności najbliższego regionu,
3. przyrody ożywionej i nieożywionej z uwzględnieniem najbliższego regionu,
4. zjawisk globalnych,
5. klimatu Ziemi (budowa atmosfery; źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego),
6. sposobów ochrony klimatu Ziemi (racjonalne gospodarowanie odpadami; oszczędzanie energii).

V. Komisja Konkursowa
1. Komisję Konkursową w składzie 3 osobowym powołuje Zarząd Powiatu w Lipnie.
2. Pracą Komisji Konkursowej kieruje Przewodniczący wybrany przez Zarząd Powiatu
w Lipnie.
3. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne, nie przewiduje się od nich środków odwoławczych.
4. W sprawach spornych Komisja zajmuje stanowisko w drodze głosowania większością głosów.

VI. Nagrody
1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (3 najlepszych uczestników w kategorii młodzież ponadgimnazjalna oraz w kategorii dzieci i młodzież z Zespołu Szkół specjalnych 3 najlepszych uczestników ze szkoły podstawowej oraz 3 najlepszych uczestników z gimnazjum ).
2. Dodatkowo dla wszystkich uczestników z Zespołu Szkół Specjalnych nagrody za udział w konkursie - 14 zestawów artykułów biurowych lub gier.
3. Nagrody zostaną wydane w dniu 28.06.2013 r. podczas Finału Festiwalu Piosenki Ranczerskiej „Wilkowyjce” za pokwitowaniem ich odbioru na podstawie protokołów odbioru nagród, które stanowią załączniki nr 3 i 4 do niniejszego regulaminu.
4. Zakup nagród został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

VII. Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w regulaminie decyzje podejmuje Organizator.
2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej: www.lipnowski.powiat.pl

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie