Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Pilotażowy projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” zbliża się powoli do końca. Jest to już drugi rok szkolny, kiedy w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie realizowane są Roczne Plany Wspomagania. Od listopada do kwietnia nauczyciele doskonalili się uczestnicząc w warsztatach i konsultacjach grupowych. W celu pełnej realizacji tematyki doskonalenia jeden z pięciu warsztatów prowadzony był przez eksperta zewnętrznego z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku a jeden przy merytorycznym wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie. Nauczyciele zdobytą w czasie warsztatów i konsultacji grupowych wiedzę i umiejętności wdrożą teraz do praktyki szkolnej przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którzy prowadzą nadal dla nauczycieli konsultacje indywidualne i grupowe, aby dać pedagogom możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności.

W lutym i marcu br. odbyły się przedostatnie spotkania uczestników sieci. Do udziału w nich zaprosiliśmy ekspertów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, którzy poprowadzili spotkanie/warsztaty na poniższe tematy:

 • „Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego na wszystkich etapach edukacji”
 • „Przygotowanie społeczno-emocjonalne dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej”
 • „Rola i znaczenie dziennika elektronicznego”
 • „Uzależnienie od komputera i Internetu. Cyberprzemoc”

Ponadto na forum platformy: doskonaleniewsieci.pl utworzone zostały kolejne wątki tematyczne zgodne z przyjętymi planami pracy. Na platformie zostały również umieszczone materiały ze spotkań, linki do ciekawych stron i artykułów.


Projekt pn. "Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" będzie realizowany przez Powiat Lipnowski w okresie 24 m-cy tj. od 1.08.2013r. do 31.07.2015r.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 831 345,00 złotych.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte funkcjonujące na terenie powiatu lipnowskiego:

 • szkoły dla dzieci i młodzieży tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące,
 • przedszkola, o ile zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

Projekt złożony jest z 3 zadań:

Zadanie I: Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach.

W każdej szkole/przedszkolu biorących udział w projekcie przeprowadzony zostanie cykl doskonalenia w oparciu o maksymalnie 2 oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół". Oferta doskonalenia wybrana przez szkołę/przedszkole będzie podstawą zbudowania szczegółowego Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

RPW realizowany będzie w trakcie 1-go roku szkolnego Na każdy rok szkolny zostanie opracowany oddzielny RPW.

Doskonalenie prowadzić będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE)

Realizacja wspomagania będzie przebiegać w każdej ze szkół/przedszkoli powiatu lipnowskiego 4-etapowo:

I etap:

Diagnoza obszarów problemowych, dobór najlepszych dla szkoły/przedszkola ofert doskonalenia oraz ułożenie RPW.

II etap:

Doskonalenie pracy nauczycieli poprzez przeprowadzanie działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, warsztaty dla nauczycieli oraz inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe)

III etap:

Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciel będzie mieć możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności poprzez: konsultacje indywidualne oraz wspólną analizę trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania.

IV etap:

Z realizacji RPW SORE sporządzi sprawozdanie oraz wspólnie z dyrektorem i nauczycielami przygotowane zostaną rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.

W roku 2014/15 proces wspomagania będzie przebiegał analogicznie do roku 2013/14.

Zadanie II: Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechniania dobrych praktyk w szkołach/przedszkolach zorganizowane zostaną 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia tj. zespoły co najmniej 20 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli z terenu powiatu lipnowskiego, którzy współpracują ze sobą szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Sieci będą miały charakter tematyczny i będą adresowane do nauczycieli (3 sieci) i dyrektorów (1 sieć).

Pracami każdej sieci będzie kierował Koordynator Sieci.

W ramach każdej sieci odbędzie się 6 spotkań w trakcie realizacji projektu.

Między spotkaniami członkowie sieci będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Zadanie III: Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania

Realizacja wszystkich zadań z zakresu wsparcia szkół/przedszkoli wymaga podjęcia czynności związanych z dokonaniem szczegółowej analizy posiadanych zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.). Na podstawie dokonanej analizy oraz po przeprowadzeniu diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu RPW zostanie opracowany Powiatowy Program Wspomagania, który będzie zawierał następujące elementy:

 • wskazanie tematów i harmonogramu wdrażania RPW,
 • wskazanie tematów sieci współpracy i samokształcenia
 • opis sposobu realizacji zadań z zakresu kompleksowego wsparcia szkół/przedszkoli
 • wskazanie zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.), które będą wykorzystywane w trakcie realizacji zadań z zakresu wsparcia.

Powiatowy Program Wspomagania będzie zawierał również raport końcowy z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Powiatowy Program Wspomagania zostanie opublikowany na zakończenie realizacji projektu.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników.

Zakładamy, iż z projektu skorzysta co najmniej 366 nauczycieli. Wsparcie w ramach projektu otrzyma co najmniej 30 szkół i 3 przedszkola.

Biuro Projektu:

Pl. 11 - go Listopada 9
87 - 600 Lipno
tel. (54) 2872492
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator projektu
Anna Smużewska

 

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i dokumenty

Prezentacje


Prasa o nas

 

Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Tematy realizowane w sieciach współpracy i samokształcenia:

Sieć Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”

Nauczyciel w sieci – nauczanie zintegrowane: „Praca z uczniem młodszym”

Pedagodzy i wychowawcy: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole”

Nowoczesne technologie w edukacji: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet”

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach pracy każdej sieci odbyły się trzy spotkania, na których uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowania oraz zdobyli praktyczne umiejętności pracy na platformie internetowej udostępnionej przez ORE doskonaleniewsieci.pl, na kolejnym spotkaniu odbyły się warsztaty z udziałem eksperta w wybranym temacie, ostatnie spotkanie poświęcone było podsumowaniu rocznej pracy sieci i wyciągnięciu wniosków ewaluacyjnych na kolejny rok.

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowane są również trzy spotkania uczestników w ramach każdej sieci, w jednym ze spotkań weźmie udział przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

W październiku 2014 r. odbyły się spotkania uczestników sieci prowadzone przez Koordynatorów Sieci, na których podsumowano i omówiono wyniki przeprowadzonych ankiet diagnozy potrzeb wraz z wnioskami dotyczącymi preferencji użytkowników sieci oraz oczekiwań dotyczących pracy w drugim roku działania sieci. Wnioski z diagnozy po dyskusji posłużyły w grupowych zajęciach warsztatowych do opracowania ogólnych celów i ramowego planu pracy sieci na jej drugi rok pracy. W czasie praktycznych zajęć warsztatowych uczestnicy spotkania ćwiczyli umiejętności wstawiania elementów graficznych i linków internetowych na platformie „doskonaleniewsieci.pl”, co pomoże im w dalszej pracy na platformie.

 

Roczny Plan Wspomagania

Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach

 

W roku szkolnym 2014/2015 udział w zadaniu kontynuują 32 szkoły / przedszkola realizując następujące oferty doskonalenia:

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (sp – 5, gimnazjum – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Chrostkowie
 • Szkoła Podstawowa w Czarnem
 • Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
 • Szkoła Podstawowa w Skępem
 • Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
 • Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie
 1. Ocenianie kształtujące (sp – 2, lo – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
 • Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie
 1. Ocenianie kształtujące część II (sp – 2, gimnazjum – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Kikole
 • Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
 • Publiczne Gimnazjum w Wielgiem
 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (sp – 10, gimnazjum – 2)
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie
 • Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
 • Szkoła Podstawowa w Maliszewie
 • Szkoła Podstawowa w Radomicach
 • Szkoła Podstawowa w Stalmierzu
 • Szkoła Podstawowa w Wielgiem
 • Szkoła Podstawowa w Woli
 • Szkoła Podstawowa w Wólce
 • Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu
 • Publiczne Gimnazjum w Kikole
 • Gimnazjum w Tłuchowie
 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – kontynuacja (sp – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
 1. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (zsz – 1, technikum – 1)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
 • Technikum w Zespole Szkół w Skępem
 1. Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola (przedszkole – 3, gimnazjum – 1)
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
 • Publiczne Przedszkole w Skępem
 • Publiczne Przedszkole w Wielgiem
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie
 1. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (technikum – 1)
 • Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

W roku szkolnym 2013/2014 szkoły / przedszkola realizują następujące oferty doskonalenia:

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (sp – 3, gimnazjum – 2)

– Szkoła Podstawowa w Maliszewie

– Szkoła Podstawowa w Wielgiem

– Szkoła Podstawowa w Radomicach

– Publiczne Gimnazjum w Kikole

– Gimnazjum w Tłuchowie

 

2. Ocenianie kształtujące (sp – 8, gimnazjum – 1)

– Szkoła Podstawowa w Kikole

– Szkoła Podstawowa w Tłuchowie

– Szkoła Podstawowa w Wólce

– Szkoła Podstawowa w Czermnie

– Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

– Szkoła Podstawowa w Woli

– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie

– Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

– Publiczne Gimnazjum w Wielgiem

 

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (sp – 8, zsz – 1, technikum – 2;)

– Szkoła Podstawowa w Chrostkowie

– Szkoła Podstawowa w Skępem

– Szkoła Podstawowa w Mysłakówku

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie

– Szkoła Podstawowa w Zadusznikach

– Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

– Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

– Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

– Technikum w Zespole Szkół w Skępem

– Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

 

4. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (sp – 1, gimnazjum – 1)

– Szkoła Podstawowa w Stalmierzu

– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

 

5. Praca z uczniem młodszym (przedszkole – 2)

– Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie

– Przedszkole w Wielgiem

 

6. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (gimnazjum – 1)

– Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie

 

7. Rodzice są partnerami szkoły (sp – 1)

– Szkoła Podstawowa w Czarnem

 

8. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych (LO – 1)

szkoła ponadgimnazjalna – 1 (LO)

– Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie

 

9. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (przedszkole – 1)

– Przedszkole w SkępemSzkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) w powiecie lipnowskim

Anita Betkier
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kinga Gniady
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Bożena Cylc
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Iwona Tomaszewska-Baranowska
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Leszek Kułak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


SP Chrostkowo - warsztaty z ekspertem 17-12-2013


SP Maliszewo - warsztaty z ekspertem 13-12-2013


SP Wielgie - warsztaty z ekspertem 12-12-2013


SP Zajeziorze - warsztaty z ekspertem 16-12-2013


Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą - warsztaty z ekspertem 04-12-2013


ZSZ Lipno - warsztaty z ekspertem 09-12-2013


Spotkanie dyrektorów szkół biorących udział w projekcie 07-11-2013


Konferencja informacyjna dla organów prowadzących 05-12-2013


Sieci współpracy i samokształcenia

Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat utworzył cztery sieci współpracy i samokształcenia:

 • Nowoczesne technologie w edukacji,
 • Pedagodzy i wychowawcy,
 • Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane,
 • Sieć Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego.

W ramach sieci w listopadzie odbyły się spotkania prowadzone przez Koordynatorów Sieci, na których uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowania oraz zdobyli praktyczne umiejętności pracy na platformie internetowej udostępnionej przez ORE doskonaleniewsieci.pl. Na platformie nauczyciele korzystają z forum wymiany doświadczeń, zamieszczanych materiałów samokształceniowych, forum dyskusyjnego.

Koordynatorzy Sieci w powiecie lipnowskim

Dariusz Onoszko
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janusz Wacławiak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


I  spotkanie sieci - Nowoczesne technologie w edukacji 12-11-2013


Spotkanie sieci - Pedagodzy i wychowawcy 13-11-2013


II spotkanie sieci - Pedagodzy i Wychowawcy - ekspert 18-03-2014


II spotkanie sieci - Nowoczesne technologie w edukacji - ekspert 19-03-2014


II spotkanie sieci - Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego 20-03-2014

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie