Powiat Lipnowski realizuje projekt nr RPKP.04.02.00-04-009/10 pn.:

"Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami"

Całkowita wartość projektu: 3 246 032,99 PLN

Kwota dofinansowania w wysokości 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 434 524,73 PLN

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”

Umowę nr WPW.I.3043-4-11-485/2010 podpisano w dniu 3 listopada 2010r.

Przedmiotem projektu jest założenie pełnych komputerowych baz danych przy prowadzeniu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.

Zakres projektu i rodzaje działań w ramach projektu:

- zakup serwerów do obsługi programów i strony internetowej;

- zakup programu EWOPIS lub równoważne oraz konwersja istniejących danych z zakresu danych EGB V do programu EWOPIS lub równoważne wraz z wdrożeniem;

- archiwizacja (skanowanie) dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków 698 384 (średnio 6 stron do skanowania = 3 950 304);

- archiwizacja pozostałych dokumentów (5000);

- opracowanie numerycznych map sytuacyjno – wysokościowych na podstawie istniejących operatów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizację tych operatów (gminy powiatu lipnowskiego),

- archiwizacja (skanowanie) operatów dotyczących podziału nieruchomości 12 463 operaty (średnio 15 stron do skanowania = 186 945);

- zakup 2 ploterów i 2 wielofunkcyjnych urządzeń kolorowych;

- stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego;

- szkolenie pracowników Wydziału z zakresu obsługi programu EWMAPA lub równoważne (szkolenie wyjazdowe) oraz programu EWOPIS lub równoważne (szkolenie na miejscu);

- promocja projektu.

Projekt zakłada konfigurację 3 serwerów. Pierwszy z nich będzie pełnił rolę serwera plików z systemem operacyjnym Linux lub równoważne. Drugi oparty będzie również na systemie operacyjnym Linux lub równoważne, na którym będzie skonfigurowany serwer Apache, PHP i protokół SSL lub równoważne udostępniający mapę powiatu lipnowskiego oraz program EWOPIS lub równoważne. Trzeci z serwerów będzie miał skonfigurowane programy EWMAPA i EWOPIS lub równoważne. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego, dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000.

EGB V - to program do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali.

EWMAPA - program grafiki komputerowej do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz całego systemu informacji o terenie. W ujęciu węższym, jest to relacyjno-obiektowo-warstwowy program grafiki komputerowej umożliwiający prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych; w ujęciu szerszym, jest to podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim.

EWOPIS - system ewidencji gruntów budynków i lokali. System EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Istnieje również moduł REJ-CEN, który poszerza możliwości programu EWOPIS o prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanych atrybutami określonymi w aneksie nr 9 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków. System EWOPIS umożliwia również korzystanie z programów pomocniczych służących do prac związanych z gospodarką nieruchomościami. Programy pomocnicze to:

- program DZIERŻ służy do rejestracji, prowadzenia i rozliczania dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, powiatu i gminy.

- UŻW jest programem umożliwiającym zarówno prowadzenie kartotek i przypisów opłat za wieczyste użytkowanie, jak i trwały zarząd.

- program MIENIE umożliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa, a także będących w użytkowaniu wieczystym gminy.

Konwersję aktualnych danych ewidencyjnych przeprowadzana jest poprzez eksport danych z obecnej bazy do formatu SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych - format SWDE służy do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi) i import z pliku SWDE do bazy EWOPIS lub równoważne. W przypadku takiej procedury konwersji pewne dane w bazie EWOPIS lub równoważne powinny być dodatkowo skorygowane. Dlatego w ramach konwersji zapewnia się:

  • stworzenie poprawnego słownika dokumentów poprzez: usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem; przypisanie opisu dokumentu (lub części) do sygnatury w rekordach, w których sygnatura dokumentu jest pusta lub występuje w niej zapis „Brak danych”; „rozbicie” zapisów oznaczeń dokumentów typu „AN XXXX/YY z dnia dd.mm.rr” na pola oznaczenie dokumentu „AN XXXX/YY” i data dokumentu „dd.mm.rr”; ujednolicenie zapisów dotyczących oznaczeń ksiąg wieczystych ( np. KW 1234, KW 0001234); eliminację („scalenie”) pozycji powtarzających się.

  • stworzenie prawidłowego słownika instytucji poprzez: usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem; identyfikację powtarzających się zapisów dotyczących tego samego podmiotu, ustalenie prawidłowego zapisu i „scalenie” pozycji w słowniku; weryfikacje statusu instytucji.

  • kontrolę spójności danych dotyczących podmiotów w jednostkach związanych z rejestrów gruntów, budynków lokali.

  • sprawdzenie zgodności z instrukcją G5 oznaczeń użytków przy działkach.

Konwersja istniejących danych dokonywana jest bezpośrednio z bazy EGBV.

Zmiany dotyczące ewidencji gruntów i budynków (program EGB) wprowadzają trzy osoby posiadające wykształcenie geodezyjne. W związku z planowaną konwersją danych z EGBV do programu EWOPIS lub równoważne przewidywane jest szkolenie pracowników z nowego programu przeprowadzone w budynku Starostwa. Obecnie pracują dwie osoby wprowadzające zmiany na mapy numeryczne (program EWMAPA lub równoważne). Osoby te posiadają wykształcenie geodezyjne. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników planowane jest przeprowadzenie szkolenia z programu EWMAPA lub równoważne dla 8 osób. Planowany projekt jest zgodny z najlepszą sprawdzoną w Polsce technologią i spełniać będzie wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. Rozwiązania techniczne wariantu optymalnego zaproponowane w projekcie zapewniają dostosowanie wspieranej infrastruktury do celów projektu, specyfiki obszaru i beneficjentów. W ramach projektu zastosowane zostaną nowatorskie i funkcjonalne rozwiązania, w tym stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Efekty projektu będą dostępne dla wszystkich grup społecznych, w tym zagrożonych wykluczeniem, np. osób niepełnosprawnych bez konieczności wychodzenia z domu. Technologia wykorzystana w projekcie jest trwała i przyszłościowa, gdyż rozwiązania są trwałe technologicznie i zapewniają możliwość wykorzystania, ulepszenia oraz udoskonalenia wybranej technologii tak, aby po jakimś czasie nadal była ona zdolna do osiągania zamierzonych celów.

Do interesariuszy projektu należą przede wszystkim władze samorządowe i kadra pracownicza, mieszkańcy regionu (gminy i powiatu), przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego, dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów, numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000. Pracownicy urzędów gmin otrzymają login oraz hasło za pomocą, których będą mieli dostęp do aktualnych danych opisowych ewidencji gruntów i budynków. Rozwiązanie takie pomocne będzie przy kompetentnym udzielaniu informacji interesantom oraz przy załatwianiu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami danej gminy.

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie