Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Powiat Lipnowski realizuje projekt nr RPKP.04.02.00-04-009/10 pn.:

"Wzrost jakości usług publicznych Powiatu Lipnowskiego w wyniku zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami"

Całkowita wartość projektu: 3 246 032,99 PLN

Kwota dofinansowania w wysokości 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 434 524,73 PLN

Zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności”

Umowę nr WPW.I.3043-4-11-485/2010 podpisano w dniu 3 listopada 2010r.

Przedmiotem projektu jest założenie pełnych komputerowych baz danych przy prowadzeniu powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ewidencji gruntów i budynków oraz stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Projekt ma charakter nieinfrastrukturalny.

Zakres projektu i rodzaje działań w ramach projektu:

- zakup serwerów do obsługi programów i strony internetowej;

- zakup programu EWOPIS lub równoważne oraz konwersja istniejących danych z zakresu danych EGB V do programu EWOPIS lub równoważne wraz z wdrożeniem;

- archiwizacja (skanowanie) dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków 698 384 (średnio 6 stron do skanowania = 3 950 304);

- archiwizacja pozostałych dokumentów (5000);

- opracowanie numerycznych map sytuacyjno – wysokościowych na podstawie istniejących operatów jednostkowych w programie EWMAPA lub równoważne oraz archiwizację tych operatów (gminy powiatu lipnowskiego),

- archiwizacja (skanowanie) operatów dotyczących podziału nieruchomości 12 463 operaty (średnio 15 stron do skanowania = 186 945);

- zakup 2 ploterów i 2 wielofunkcyjnych urządzeń kolorowych;

- stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego;

- szkolenie pracowników Wydziału z zakresu obsługi programu EWMAPA lub równoważne (szkolenie wyjazdowe) oraz programu EWOPIS lub równoważne (szkolenie na miejscu);

- promocja projektu.

Projekt zakłada konfigurację 3 serwerów. Pierwszy z nich będzie pełnił rolę serwera plików z systemem operacyjnym Linux lub równoważne. Drugi oparty będzie również na systemie operacyjnym Linux lub równoważne, na którym będzie skonfigurowany serwer Apache, PHP i protokół SSL lub równoważne udostępniający mapę powiatu lipnowskiego oraz program EWOPIS lub równoważne. Trzeci z serwerów będzie miał skonfigurowane programy EWMAPA i EWOPIS lub równoważne. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego, dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000.

EGB V - to program do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali.

EWMAPA - program grafiki komputerowej do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz całego systemu informacji o terenie. W ujęciu węższym, jest to relacyjno-obiektowo-warstwowy program grafiki komputerowej umożliwiający prowadzenie graficznej bazy danych, edycję mapy numerycznej i opracowań graficznych; w ujęciu szerszym, jest to podstawa systemu informacji o terenie i zarządzania nim.

EWOPIS - system ewidencji gruntów budynków i lokali. System EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali.

Istnieje również moduł REJ-CEN, który poszerza możliwości programu EWOPIS o prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanych atrybutami określonymi w aneksie nr 9 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków. System EWOPIS umożliwia również korzystanie z programów pomocniczych służących do prac związanych z gospodarką nieruchomościami. Programy pomocnicze to:

- program DZIERŻ służy do rejestracji, prowadzenia i rozliczania dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, powiatu i gminy.

- UŻW jest programem umożliwiającym zarówno prowadzenie kartotek i przypisów opłat za wieczyste użytkowanie, jak i trwały zarząd.

- program MIENIE umożliwia prowadzenie poszerzonej ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) stanowiących własność gminy lub Skarbu Państwa, a także będących w użytkowaniu wieczystym gminy.

Konwersję aktualnych danych ewidencyjnych przeprowadzana jest poprzez eksport danych z obecnej bazy do formatu SWDE (skrót od Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych - format SWDE służy do wymiany danych pomiędzy bazami ewidencyjnymi) i import z pliku SWDE do bazy EWOPIS lub równoważne. W przypadku takiej procedury konwersji pewne dane w bazie EWOPIS lub równoważne powinny być dodatkowo skorygowane. Dlatego w ramach konwersji zapewnia się:

  • stworzenie poprawnego słownika dokumentów poprzez: usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem; przypisanie opisu dokumentu (lub części) do sygnatury w rekordach, w których sygnatura dokumentu jest pusta lub występuje w niej zapis „Brak danych”; „rozbicie” zapisów oznaczeń dokumentów typu „AN XXXX/YY z dnia dd.mm.rr” na pola oznaczenie dokumentu „AN XXXX/YY” i data dokumentu „dd.mm.rr”; ujednolicenie zapisów dotyczących oznaczeń ksiąg wieczystych ( np. KW 1234, KW 0001234); eliminację („scalenie”) pozycji powtarzających się.

  • stworzenie prawidłowego słownika instytucji poprzez: usunięcie pozycji niepowiązanych z przedmiotem; identyfikację powtarzających się zapisów dotyczących tego samego podmiotu, ustalenie prawidłowego zapisu i „scalenie” pozycji w słowniku; weryfikacje statusu instytucji.

  • kontrolę spójności danych dotyczących podmiotów w jednostkach związanych z rejestrów gruntów, budynków lokali.

  • sprawdzenie zgodności z instrukcją G5 oznaczeń użytków przy działkach.

Konwersja istniejących danych dokonywana jest bezpośrednio z bazy EGBV.

Zmiany dotyczące ewidencji gruntów i budynków (program EGB) wprowadzają trzy osoby posiadające wykształcenie geodezyjne. W związku z planowaną konwersją danych z EGBV do programu EWOPIS lub równoważne przewidywane jest szkolenie pracowników z nowego programu przeprowadzone w budynku Starostwa. Obecnie pracują dwie osoby wprowadzające zmiany na mapy numeryczne (program EWMAPA lub równoważne). Osoby te posiadają wykształcenie geodezyjne. W celu podniesienia kwalifikacji pracowników planowane jest przeprowadzenie szkolenia z programu EWMAPA lub równoważne dla 8 osób. Planowany projekt jest zgodny z najlepszą sprawdzoną w Polsce technologią i spełniać będzie wszelkie niezbędne wymogi i standardy w tym zakresie. Rozwiązania techniczne wariantu optymalnego zaproponowane w projekcie zapewniają dostosowanie wspieranej infrastruktury do celów projektu, specyfiki obszaru i beneficjentów. W ramach projektu zastosowane zostaną nowatorskie i funkcjonalne rozwiązania, w tym stworzenie interaktywnej mapy powiatu lipnowskiego. Efekty projektu będą dostępne dla wszystkich grup społecznych, w tym zagrożonych wykluczeniem, np. osób niepełnosprawnych bez konieczności wychodzenia z domu. Technologia wykorzystana w projekcie jest trwała i przyszłościowa, gdyż rozwiązania są trwałe technologicznie i zapewniają możliwość wykorzystania, ulepszenia oraz udoskonalenia wybranej technologii tak, aby po jakimś czasie nadal była ona zdolna do osiągania zamierzonych celów.

Do interesariuszy projektu należą przede wszystkim władze samorządowe i kadra pracownicza, mieszkańcy regionu (gminy i powiatu), przedsiębiorcy oraz inwestorzy. Projekt będzie zawierał mapy powiatu lipnowskiego, dzięki którym użytkownik posiadający Internet będzie mógł zaczerpnąć informacje dotyczące: granic działek, nazw obrębów, numerów działek i budynków, nazw ulic, numerów adresowych, urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych (w tym sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, energetycznych, telekomunikacyjnych i gazociągowych), dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i lokalnych, konturów klasyfikacyjnych, ortofotomapy, NATURY 2000. Pracownicy urzędów gmin otrzymają login oraz hasło za pomocą, których będą mieli dostęp do aktualnych danych opisowych ewidencji gruntów i budynków. Rozwiązanie takie pomocne będzie przy kompetentnym udzielaniu informacji interesantom oraz przy załatwianiu spraw związanych z gospodarką nieruchomościami danej gminy.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie