Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0011/17 pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Umowa o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.550.2018 została podpisana pomiędzy Beneficjentem - Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko- Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w dniu 26.06.2018r.  Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 lipca 2020r.,

Całkowita wartość wynosi 1.340.858,40 zł, w tym wartość dofinansowania projektu wynosi 1 273 815,48 zł, zaś Powiat wniesie wkład własny w kwocie 67 042,92 zł.

Projekt wpisuje się w cel PI RPO: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego”

Cel Projektu: „Podniesienie kompetencji kluczowych 632 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie eksperymentalnych metod nauczania i wsparcie 28 nauczycieli do 31.07.2020r.”

Planowanymi do osiągnięcia efektami są:

 • - objęcie wsparciem w programie 28 nauczycieli;
 • - objecie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 632 uczniów;
 • - objecie wsparciem z zakresu Tik w programie 4 nauczycieli;
 • - doposażenie pracowni przedmiotowych w programie w 5 szkołach;
 • - objecie wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego5 nauczycieli;
 • - wyposażenie lub doposażenie w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi dla 5 szkól;
 • - objecie 119 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną;
 • - objecie wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego 192 uczniów.

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym przede wszystkim do uczniów Liceum w Zespole Szkół w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Skępem oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie, tym razem ukierunkowanym na kształcenie ogólne, a także do nauczycieli w/w placówek oświatowych. W jego ramach zostaną zrealizowane takie zadania jak:

 • - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów kluczowych (matematyczno-przyrodnicze, j. obce, informatyka, przedsiębiorczość); 
 • - warsztaty dla uczniów zdolnych;
 • - zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (porady, konsultacje, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego);
 • - zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie;
 • - doposażenie w pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoce dydaktyczne, specjalistyczne programy komputerowe, publikacje);
 • - doposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie w specjalistyczny sprzęt;
 • - zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego,
 • - zajęcia kół zainteresowań wykorzystujących metodę eksperymentu w nauce przedmiotów kluczowych;
 • - doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;
 • - studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Wszystkie zdania stawiają sobie za efekt końcowy podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, a także zapewnienie możliwość podniesienia wyników egzaminów maturalnych. Młodzież dostanie szansę na udział w zajęciach pozalekcyjnych z tak ważnych, a jednocześnie stwarzających duże problemy, przedmiotów kluczowych takich jak matematyka, fizyka, chemia czy j. obce. Wszystkie działania podejmowane są  zarówno dla polepszenia oferty edukacyjnej, jak i po to, by wyrównać szanse młodzieży kształcącej się w szkołach Powiatu z tymi, którzy mieszkają i uczą się w większych ośrodkach miejskich. Ponadto podjęta zostanie praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami młodszymi. Uczniowie otrzymają także wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.


 

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

wincenty_rapacki.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie