Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Nasi uczniowie mogą zdobyć więcej!!!

Projekt pn. "Powiat Lipnowski PL - Zdobyć więcej" będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 10 m-cy tj. od 1.09.2012r. do 30.06.2013r.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 519 712,11zł, w tym kwota 77 956,82zł stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 12 zadań:

 • wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne - zostaną zakupione tablice interaktywne, drukarki laserowe, program informatyczny, jak też papier ksero dla trzech zespołów szkół biorących udział w projekcie;

 • praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi., zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;

 • efektywne programy doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas II, III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania;

 • konkurs nt wiedzy o UE ze szczególnym uwzględnieniem problematyki równości szans - zostanie przeprowadzony w każdej ze szkół objętych projektem;

 • kurs na prawo jazdy – 35 uczniów będzie mogło uzyskać prawo jazdy kat. B;

 • kurs barmana – 40 uczniów z Technikum Żywienia będzie mogło zdobyć nowe umiejętności w tym zakresie;

 • kurs carvingu - 40 uczniów z Technikum Żywienia będzie mogło zdobyć nowe umiejętności w zakresie artystycznego ozdabiania potraw (rzeźbienie i tworzenie dekoracji w warzywach i owocach);

 • kurs kombajnisty – 6 uczniów z Technikum Rolniczego będzie mogło skorzystać z tego zadania;

 • kurs spawania MAG – 30 uczniów ZST w Lipnie uzyska certyfikat z tego kursu;

 • kurs na wózek jezdniowy – 42 uczniów z ZST w Lipnie weźmie udział w kursie.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników. Zakładamy, iż z projektu skorzysta 300 uczniów.


Dokumenty do pobrania


Kursy, zajęcia dodatkowe

Kurs barmański

Kurs barmana (I stopień – 30 godzin) przeznaczony jest dla 40 uczniów (2 grupy po 10 uczniów ZS Skępe, 2 grupy po 10 uczniów ZS Dobrzyń n. W) w ramach Projektu pn. „Powiat Lipnowski PL- Zdobyć więcej” realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs zapewni uczestnikom zdobycie niezbędnej wiedzy i przede wszystkim umiejętności praktycznych.

Zajęcia w ramach kursu barmańskiego obejmują następujące zagadnienia:

 • Wprowadzenie do zawodu barmana:
 1. obowiązki barmana,
 2. kultura pracy i dbałość o swój wizerunek,
 3. kształtowanie pewności siebie i wiary we własne możliwości,
 4. etyka barmana,
 5. organizacja pracy i techniki pracy barmana,
 6. optymalizacja ruchów i ergonomia pracy.
 • Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego ( rodzaje stosowanego szkła, miary barowe).
 • Alkoholoznawstwo (włączając wszystkie kategorie alkoholi spotykane w światowych barach, ich produkcję i zastosowanie)
 1. zarys technologii napojów alkoholowych
 2. towaroznawstwo
 3. podział alkoholi i koktajli
 • Miksologię- zasady komponowania napojów mieszanych (wszystkie kategorie koktajli z uwzględnieniem mocktajli)
 1. koktajle na bazie alkoholi białych
 2. koktajle na bazie alkoholi kolorowych
 3. koktajle z użyciem likierów, win wzmocnionych i aromatyzowanych
 4. koktajle warstwowe, płonące i widowiskowe
 5. koktajle bezalkoholowe
 • Zasady podawania napojów alkoholowych
 • Dekoracje/garnish

 

Konkurs wiedzy nt. UE

Zespół Szkół Technicznych im. Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie - 14.12.2012r.

 

Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem - 29.01.2013r.

 

Wręczenie nagród

 


Kurs prawa jazdy

 

Kurs carvingu

 

Kurs obsługi kasy fiskalnej

 

Przedmioty zawodowe

 

Stroje robocze

 

Stroje kelnerskie

 


Wyposażenie

 

Harmonogramy

Kurs bramana


Kurs carvingu


Kurs kombajnisty


Kurs prawa jazdy


Kurs spawania MAG


Kurs operatora wózków jezdniowych


ZS Dobrzyń


ZS Skępe


ZST Skępe

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie