Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Projekt pn. „Młodzież przyszłością Powiatu Lipnowskiego” będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 13 m-cy tj. od 1.09.2009r. do 30.09.2010r..

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Wartość projektu opiewa na kwotę 470 518,83 złotych, w tym kwota 61 954,65 złotych stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 7 zadań:
– wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne; zostaną zakupione m.in.: laptopy z oprogramowaniem, rzutniki multimedialne, tablice sucho ścieralne, tabl. sucho ścier. przenośna, lodówka, piec konwekcyjny, ciśnieniowy ekspres do kawy, waga laboratoryjna, stół do tenisa stołowego, telewizory, przyrząd do brył, tablica interaktywna; zostanie też zakupione wyposażenie dydaktyczne pracowni kształcących zawodowo szkół biorących udział w projekcie, bowiem obecna baza dydaktyczna jest przestarzała i niedostosowana do potrzeb, jakie stawia przed uczniami szkół zawodowych sytuacja na rynku pracy;
- praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi., zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;
- efektywne programy doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu: matematyki, j. ang. i j. ros. - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas II, III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;
- zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania;
- wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu; targi i wystawy są wyznacznikiem tendencji gosp. i rynkowych, gdyż na targach są widoczne procesy zachodzące na rynku, typy, zakres, kierunki i tempo zmian; ponad to są one nie tylko instrumentem marketingu, lecz odzwierciedlają pełen obraz rynku; znaczenie targów jako miejsca kontaktów osobistych i komunikacji bezpośredniej pozostaje ogromne w czasach gwałtownego rozwoju i coraz większego zastosowania środków telekomunikacji, nowych mediów i Internetu; uczniom zostanie zapewniony przejazd, bilety i wyżywienie.

Każde zadanie będzie poprzedzone testami, ankietami i takie badanie będzie powtórzone na koniec każdego zadania w celu weryfikacji osiągnięcia założonych wskaźników. Uczniowie biorący udział w zajęciach pozalekcyjnych otrzymają art. piśmiennicze i notesy. Zakładamy, iż z projektu skorzysta 620 uczniów.

Agata Szafrańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Dokumenty do pobrania

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie