Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/241/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 listopada 2009 roku.

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje boisko - Orlik 2012"

2. Administratorem kompleksu boisk sportowych “Moje boisko- Orlik 2012” jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne, bieżnię, widownię oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Kompleks sportowy czynny jest dla wszystkich chętnych:
a) w okresie letnim (maj- wrzesień):
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-21.00
- w sobotę w godzinach 10.00- 21.30
- w niedzielę w godzinach 12.00-21.30
b) w okresie zimowym (październik- kwiecień):
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00
- w sobotę w godzinach 10.00-20.00
- w niedzielę w godzinach 12.00- 18.00

5. W ramach terminów i godzin opisanych w pkt. 4 planuje się, iż z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w okresie roku szkolnego, w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 15.00, korzystać będą uczniowie Zespołu Szkół im. Romualda Traugutta w Lipnie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z trenerem środowiskowym i pod nadzorem właściwego dla danej grupy nauczyciela wychowania fizycznego, który prowadzi zajęcia.

6. W okresie wakacji letnich i ferii zimowych obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z kompleksu boisk, zatwierdzony bezpośrednio przed tymi okresami przez Administatora.

7. Zajęcia sportowe odbywające się w kompleksie boisk sportowych koordynuje pełniący dyżur trener środowiskowy z wyłączeniem zajęć opisanych w pkt. 5.

8. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych trener środowiskowy może zabronić korzystania z obiektu.

9. Harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4 i 5 ustala i na bieżąco koordynuje Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnie za pośrednictwem trenera środowiskowego, nadzorującego funkcjonowanie kompleksu i pełniącego na jego terenie codziennie dyżur.

10. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z kompleksu boisk u trenera środowiskowego.

11. Administrator, za pośrednictwem trenera środowiskowego, zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

12. Korzystanie z kompleksu boisk jest bezpłatne.

13. Z kompleksu boisk korzystać mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

14. Osoby korzystające z boiska:
a) ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo we własnym zakresie
b) mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych
c) obowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników, prowadzonego przez trenera środowiskowego

15. Administrator kompleksu boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w obiekcie.

16. Osoby prowadzące zajęcia z dziećmi w ramach godzin wychowania fizycznego, o których mowa w pkt.5 są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

17. W przypadku zajęć pozalekcyjnych i treningów odbywających się w kompleksie boisk sportowych za bezpieczeństwo uczestników odpowiada: trener, instruktor, animator sportu, z zastrzeżeniem pkt. 14 a) w przypadku osób indywidualnie korzystających z boisk.

18. Warunkiem korzystania z kompleksu boisk jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie piłkarskie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego.

19. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

20. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie korzystania z obiektu przez użytkowników.

21. Korzystający z obiektu zobowiązani są do zgłaszania każdego zauważonego uszkodzenia sprzętu sportowego trenerowi środowiskowemu.

22. Za zniszczenia powstałe podczas korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

23. Kluby sportowe z terenu Powiatu Lipnowskiego mogą korzystać z kompleksu boisk na warunkach określonych w niniejszym regulaminie po uprzednim zarezerwowaniu terminów u trenera środowiskowego- w zakresie pozwalającym na proporcjonalne korzystanie z boisk przez wszystkie zainteresowane kluby.

24. Przepisy porządkowe:
W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody trenera środowiskowego
b) używania butów piłkarskich na wysokich- metalowych i plastikowych korkach oraz kolcach
c) wprowadzania i użytkowania sprzętu nie odpowiadającego przeznaczeniu boisk, np. roweru, motoroweru, deskorolki, rolek, itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu
f) przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających
g) zaśmiecania obiektu

REGULAMIN "ORLIKA" - pobierz

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie