Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT LIPNOWSKI

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, uroczystości, imprez o charakterze publicznym, wszelkiego rodzaju konkursów i zawodów powiatowych mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu rozpowszechniania w różnych formach między innymi za pośrednictwem stron internetowych , funpage Starostwa Powiatowego w Lipnie, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby biorące udział w spotkaniu lub uroczystości wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Starosty Lipnowskiego, Wicestarosty Lipnowskiego lub pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie, co związane jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym związanego z promocją powiatu oraz publicznym prezentowaniem działań organów administracji samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do sekretariatu Starosty Lipnowskiego, ul. Sierakowskiego , pok. 28, 54 287 20 39, w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

Informuje się wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu w Lipnie, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania udostępniane są na stronie internetowej www.lipnowski.powiat.pl, profilu na portalu społecznościowym www.facebook.com/lipnowski.powiat oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipnowskiego www.bip.lipnowski.powiat.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • a) listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno
 • b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
 • c) telefonicznie: 54 287 20 39
 • 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie 733 315 666
 • 3. Państwa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Lipnie wynikających z przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.
 • 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO

a) art. 6 ust 1 pkt a) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

b) art. 6 ust 1 pkt b) realizacji umów zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotami realizującymi zadania na rzecz Administratora,

c) art. 6 ust 1 pkt c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust1 pkt e) realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia danych.

 • 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów zawartych w punkcie 3, a po tym czasie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Klauzula informacyjna dla odwiedzających fanpage na portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego w Lipnie (Powiat Lipnowski)

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Lipnowski, którego siedzibą jest Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno, tel.54 287 20 39, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:

 • dokonały subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 • opublikowały swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na naszym fanpage’u.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub

e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe?

Podstawowym celem przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a” na portalu społecznościowym Facebook Starostwa Powiatowego w Lipnie, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Ireland Ltd.

Dodatkowo Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • informowania użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez Administratora działalności oraz promowaniu wydarzeń, które organizujemy,
 • komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze czy wiadomości,
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizacji określonych wyżej, prawnie uzasadnionych interesów Administratora.

 Jakie dane przetwarzamy?

 • podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), zdjęcie profilowe, inne zdjęcia wynikające z relacji fanpage-użytkownik.  w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook;
 • treść Państwa komentarzy.

 Odbiorcy danych

 • Facebook Ireland Ltd. na określonych przez portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem):

https://www.facebook.com/about/privacy),

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;

Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych?

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy Państwu realizację prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych?

gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli. -- Informuję że: Administratorem Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Lipnie ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno. Celem przetwarzania Twoich danych jest realizacja zadań nałożonych na Starostwo Powiatowe wynikających z przepisów prawa zawartych umów i udzielonych zgód. Masz prawo do dostępu do swoich danych ich sprostowania (poprawiania), ograniczenia przetwarzania, aktualizacji danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie Starostwa oraz pod adresem https://www.lipnowski.powiat.pl/klauzula-rodo/klauzula-informacyjna-rodo

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie