Polecane strony

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKAŃ I UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANYCH I WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ POWIAT LIPNOWSKI

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, uroczystości, imprez o charakterze publicznym, wszelkiego rodzaju konkursów i zawodów powiatowych mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe w celu rozpowszechniania w różnych formach między innymi za pośrednictwem stron internetowych , funpage Starostwa Powiatowego w Lipnie, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby biorące udział w spotkaniu lub uroczystości wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Starostwo Powiatowe w Lipnie w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Starosty Lipnowskiego, Wicestarosty Lipnowskiego lub pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie, co związane jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym związanego z promocją powiatu oraz publicznym prezentowaniem działań organów administracji samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do sekretariatu Starosty Lipnowskiego, ul. Sierakowskiego , pok. 28, 54 287 20 39, w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.

 

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SESJI RADY POWIATU W LIPNIE

Informuje się wszystkich uczestników sesji Rady Powiatu w Lipnie, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania udostępniane są na stronie internetowej www.lipnowski.powiat.pl, profilu na portalu społecznościowym www.facebook.com/lipnowski.powiat oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Lipnowskiego www.bip.lipnowski.powiat.pl.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W STAROSTWIE POWIATOWYM W LIPNIE

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 • a) listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno
 • b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
 • c) telefonicznie: 54 287 20 39
 • 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., lub telefonicznie 54 287 20 39
 • 3. Państwa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu/celach realizacji zadań Starostwa Powiatowego w Lipnie wynikających z przepisów prawa, zawartych umów i udzielonych zgód.
 • 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów RODO

a) art. 6 ust 1 pkt a) wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,

b) art. 6 ust 1 pkt b) realizacji umów zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotami realizującymi zadania na rzecz Administratora,

c) art. 6 ust 1 pkt c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

d) art. 6 ust1 pkt e) realizujący działania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 • 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa,

b) podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia danych.

 • 6. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych celów zawartych w punkcie 3, a po tym czasie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 • 7. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 • 8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • 9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Celebrities from Lipno

  wincenty_rapacki.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie