Polecane strony

środa, 07 kwiecień 2021

Rusza nabór wniosków na stypendia dla studentów pielęgniarstwa lub położnictwa

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały NR XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. Poz. 1342).

ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW  SZKOŁY WYŻSZEJ O  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia, spełniający łącznie następujące warunki:

 • studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem .

2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia. Korzystanie przez Studenta ze stypendium  na studiach licencjackich wyklucza skorzystanie z tej formy pomocy na  studiach magisterskich.

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

na kierunku pielęgniarstwo:

 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na  I roku  studiów magisterskich
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów  magisterskich 

oraz kierunku położnictwo:

 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich  
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na  I roku  studiów magisterskich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów  magisterskich 

od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.

4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1342) należy złożyć  w terminie: do dnia 26 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30, na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
 • zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie,  Nieszawska 6, 87-600 Lipno lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.

6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.

7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.

8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

Informacje


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie