Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

środa, 07 kwiecień 2021

Rusza nabór wniosków na stypendia dla studentów pielęgniarstwa lub położnictwa

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz Uchwały NR XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. Poz. 1342).

ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW  SZKOŁY WYŻSZEJ O  KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LUB POŁOŻNICTWO

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia, spełniający łącznie następujące warunki:

 • studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 • zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem .

2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od II roku studiów licencjackich oraz I i II roku studiów magisterskich (stacjonarnych i niestacjonarnych nie pracujących w zawodzie) do czasu ich zakończenia. Korzystanie przez Studenta ze stypendium  na studiach licencjackich wyklucza skorzystanie z tej formy pomocy na  studiach magisterskich.

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

na kierunku pielęgniarstwo:

 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na  I roku  studiów magisterskich
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów  magisterskich 

oraz kierunku położnictwo:

 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów licencjackich  
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na III roku studiów licencjackich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na  I roku  studiów magisterskich 
 • 1 250,00 zł brutto miesięcznie na II roku studiów  magisterskich 

od kwoty stypendium dokonuje się potrąceń należności publicznoprawnych, jeżeli wynikają z przepisów prawa.

4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIV/206/2021 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 1342) należy złożyć  w terminie: do dnia 26 kwietnia 2021 roku do godz. 15.30, na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 •  zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatni rok studiów przed złożeniem wniosku,
 • oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
 • oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
 • zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie,  Nieszawska 6, 87-600 Lipno lub w jego następcy prawnym bezpośrednio po zakończeniu studiów pielęgniarskich lub położniczych oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej podjęcia zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący trzykrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.

6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.

7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.

8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie