Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

środa, 20 styczeń 2021

Rusza nabór wniosków na stypendia dla studentów kierunków lekarskich

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Internet

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU LEKARSKIM

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214)

ZARZĄD POWIATU W LIPNIE OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA SZKOŁY WYŻSZEJ O KIERUNKU LEKARSKIM

1. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać studenci szkół wyższych o kierunku lekarskim począwszy od III roku studiów spełniający łącznie następujące warunki:

 1. studiują w uczelniach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 2. nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego,
 3. zobowiążą się do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, Nieszawska 6, 87-600 Lipno zwanej dalej „Szpitalem” bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący dwukrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium. Do tego okresu wlicza się również specjalizację w Szpitalu w trybie rezydenckim. Zobowiązanie zostanie potwierdzone w umowie trójstronnej zawartej pomiędzy studentem, któremu zostało przyznane stypendium a Powiatem i Szpitalem.

2. Stypendium ma formę pieniężną i może zostać przyznane studentowi począwszy od III roku studiów lekarskich do czasu ich ukończenia.

3. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie:

 1. 2 500,00  zł brutto miesięcznie na III roku studiów
 2. 2 750,00  zł brutto miesięcznie na IV roku studiów
 3. 3 000,00  zł brutto miesięcznie na V roku studiów
 4. 3 000,00  zł brutto miesięcznie na VI roku studiów

4. Wniosek o przyznanie stypendium, na druku zgodnym z załącznikiem do Regulaminu przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendiów dla studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku lekarskim (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2021 r. poz. 214) należy złożyć w terminie: do dnia 10 lutego 2021 roku do godz. 15:30, na adres: Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno.

W przypadku nadesłania wniosku o przyznanie stypendium pocztą decyduje data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Lipnie. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składania wniosku o przyznanie stypendium w postaci elektronicznej.

5. Do wniosku należy dołączyć:

 1. zaświadczenie z uczelni o statusie studenta oraz o średniej ocen z egzaminów za ostatnie dwa lata studiów przed złożeniem wniosku,
 2. oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego,
 3. oświadczenie studenta o nie pobieraniu stypendium z innych jednostek samorządu terytorialnego i braku zobowiązań z tym związanych,
 4. zobowiązanie do odbycia stażu w Spółce Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie, ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno bezpośrednio po zakończeniu studiów lekarskich oraz po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu lekarza podjęcia zatrudnienia na stanowisku lekarza w pełnym wymiarze czasu pracy, na okres stanowiący dwukrotność okresu przez jaki było przyznane stypendium.

6. O przyznaniu stypendium decyduje Zarząd Powiatu w Lipnie nie później niż w ciągu 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków.

7. Informacja o przyznaniu stypendium zostanie zamieszczona na stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego i stronie internetowej Spółki Szpital Lipno sp. z o.o. w Lipnie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Zarząd Powiatu w Lipnie oraz przekazana studentom składającym wnioski.

8. Stypendium będzie wypłacane po podpisaniu przez studenta umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 określającej w szczególności warunki wypłacania stypendium, okoliczności powodujące wstrzymanie i wznowienie wypłaty stypendium, okoliczności powodujące rozwiązanie umowy i obowiązek zwrotu kwoty odpowiadającej całości stypendium dotychczas wypłaconego wraz z odsetkami ustawowymi.


Informacja administratora danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego, 87-600 Lipno. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
 3. telefonicznie: 54 287 20 39

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub telefonicznie 54 287 20 39

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku o przyznanie stypendium.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych. Odbiorcami danych osób, które złożą wniosek będą członkowie komisji powołanej przez Zarząd Powiatu, zgodnie z Regulaminem określającym zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Odbiorcami danych osób, które uzyskają stypendium będzie właściwy urząd skarbowy oraz Spółka Szpital Lipno sp. z o. o. w Lipnie (jako przyszły pracodawca), a także ewentualnie organy właściwe do prowadzenia postępowań windykacyjnych. Wgląd w Państwa dane mogą mieć również upoważnieni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez czas naboru wniosków i okresu ewentualnego otrzymywania stypendium. Po zakończeniu naboru lub zakończeniu obowiązywania umowy, dane będą przechowywane przez okres właściwy dla kategorii archiwalnej BE 10, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować nierozpatrzeniem wniosku o przyznanie stypendium.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie