wtorek, 14 styczeń 2020

Blisko 9,5 km dróg do remontu

Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Damian Siedlecki | Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki

W budżecie na 2020 rok Rada Powiatu w Lipnie na wniosek Zarządu Powiatu w Lipnie zabezpieczyła kwotę blisko 3.000.000,00zł na inwestycje związane z drogami. W okresie od 31.03.2020r. do 31.08.2020r. wyremontowana zostanie nawierzchnia na 12 odcinkach dróg powiatowych, o łącznej długości blisko 9,5 km, usytuowanych na terenie różnych gmin powiatu.

Do remontu przewidziano drogi: 2137C – /Obory/ - gr. powiatu – Wildno – Lipno (odcinek Wildno – skrzyżowanie; od km 6+589 do km 6+712);  2137C /Obory/ - gr. powiatu – Wildno Lipno (od. km 12+152 do km 14+568); 2703C Sikórz-Kikół (odcinek Ciełuchowo; od km 3+899 do km 4+637); 2044C /Czernikowo/ - gr. powiatu – Bobrowniki – Polichnowo – granica powiatu - /Włocławek/ (odcinek Bobrowniki; od km 23+076 do km 23+376); 2723C Czermno – Kukowo  - Gorzeszyn - Huta (od km 10+600 do km 11+000); 2718C Lipno – Czarne (od km 5+135,5 do km 6+135,5); 2736C Tłuchowo – Kłobukowo (od km 1+248 do km 2+248); 2740C Krojczyn – Dyblin (od km 0+003 do km 0+646); 2724C Kłokock – Złowody – Szpiegowo (od km 3+998 do km 4+998); 2711C Lipno – Brzeźno – Gnojno (od km 3+328 do km 4+435); 2708C Karnkowo – Lipno (od km 0+503 do km 1+003) oraz 2707C Chodorążek – Wioska (od km 0+019 do km 0+189).

Roboty w zależności od odcinka drogi obejmą m.in. oczyszczanie krawędzi jezdni, ścinkę poboczy, wyrównywanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną, wykonanie robót pomiarowych, wykonanie koryta całej szerokości jezdni pod podbudowę, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego lub gruzu betonowego, poszerzenie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy odcinającej z piasku oraz wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej.

Oszacowano, że prace te pochłoną kwotę 2.459.000,00zł. Dodatkowe 150.000,00zł przeznaczone zostało remont wybojów polegający na wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji kationowej szybkorozpadowej i grysów. Kolejnym zadaniem realizowanym w bieżącym roku przez Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie będzie montaż barier energochłonnych w miejscowości Obory (droga nr 2137C) i Chojno (droga nr 2130C), prace te pochłoną kwotę 45.000,00zł. Na remont zatoki postojowej w miejscowości Wielgie w ciągu drogi nr 2704C odcinek Wielgie-Oleszno przeznaczono kwotę 50.000,00zł. Ścinka poboczy przy drogach powiatowych to wydatek rzędu 110.000,00zł. Zlecone zostanie także wykonanie dokumentacji projektowej remontu drogi nr 2711C Lipno (ul. Sierakowskiego i ul. Nieszawska), na to zadanie zabezpieczono kwotę 60.000,00zł.

- Corocznie przeznaczamy część środków w budżecie na inwestycje drogowe, ponieważ to stan dróg, ich jakość jest jedną z najistotniejszych kwestii dla mieszkańców. Mam nadzieję, że przyjęte plany uda się zrealizować w założonym kształcie. Na ich ostateczne wykonanie ma wpływ jednak sytuacja na rynku wykonawców usług i robót drogowych. Dlatego też Powiat przystępuje do ogłoszenia przetargów tuż po zatwierdzeniu budżetu, aby jak najwcześniej mieć pełną wiedzę w tym zakresie - mówi Starosta Lipnowski Krzysztof Baranowski.

Informacje


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie