Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Projekt pn. „Stawiam na lepsze jutro w Powiecie Lipnowskim”będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 11 m-cy tj. od 1.09.2013r. do 31.07.2014r.

finansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu wynosi: 476 595,76zł, w tym kwota 71 489,36zł stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 12 zadań:

 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu carvingu - 56 uczniów (w tym 24 z ZST w Lipnie i po 16 z ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) będzie mogło zdobyć nowe umiejętności w zakresie artystycznego ozdabiania potraw (rzeźbienie i tworzenie dekoracji w warzywach i owocach);
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu florystyka – 40 osób (20 w ZST w Lipnie i po 10 w ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) nabędzie umiejętności układania kwiatów oraz prowadzenia kwiaciarni i obsługi klientów;
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu barman – 60 uczniów (po 1 grupie 20-osob. w każdym z 3 Zespołów Szkół objętych projektem) będzie mogło zdobyć nowe umiejętności z zakresu samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze oraz przyswoić podstawy techniki sztuki barmańskiej;
 • Zajęcia specjalistyczne z zakresu wózek jezdniowy –50 osób (30 z ZST w Lipnie i po 10 w ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) weźmie udział w zajęciach;
 • praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi, zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie (40 z ZST w Lipnie, i po 30 osób z ZS w Skępem i Dobrzyniu n.W) zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;
 • zajęcia dodatkowe z doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi; planowany jest udział 56 uczniów klas pierwszych;
 • zajęcia dodatkowe z obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jejstosowania przez 100 uczniów biorących w nich udział;
 • zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów kluczowych: język polski, język angielski, język rosyjski, język niemiecki i matematyka - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;
 • zajęcia dodatkowe z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe; ponadto w ramach tego zadania zostaną zakupione laptopy – 39szt. (21 do ZST w Lipnie, 10 – ZS w Skępem i 8 – ZS w Dobrzyniu n.W); ten zakup jest niezbędny do wyposażenia placówek oświatowych w nowoczesne pomoce dydaktyczne celem zapewnienia uczniom lepszej jakości nauczania oraz zwiększenia dostępu do nowoczesnych urządzeń, a przede wszystkim w celu spełnienia wymogów związanych z obowiązkiem używania komputerów na egzaminie zawodowym od roku szk. 2016/17
 • konkursy umiejętności zawodowych - zostaną przeprowadzone w każdym Zespole Szkół objętym projektem; uczniowie będą rozwiązywać testy wiedzy, a najlepsi otrzymają atrakcyjne nagrody;
 • organizacja targów pracy – zostaną opracowane foldery z oferta kształcenia w ZS objętych projektem oraz z ofertami pracy; targi odbędą wsie w ZST w Lipnie i podczas tego wydarzenia jego uczestnicy będą mogli zapoznać się ze specyfiką pracy u różnych pracodawców, nawiązać nowe kontakty czy wymienić informacje;
 • warsztaty aktywizujące i poruszania się po rynku pracy– uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej (w ZST Lipnie) skorzystać będą mogli z zajęć na temat współpracy i ról grupowych, zasad komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, metod poszukiwania pracy oraz zapoznać się z zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych;

Każde zadanie będzie monitorowane pod kątem osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników.

Zakładamy, iż z projektu skorzysta 250 uczniów.


Dokumenty do pobrania

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

pola_negri.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie