Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 

Projekt pn. „Klucz do sukcesu” będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 12 m-cy tj. od 1.09.2011r. do 31.08.2012r.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 418 601,00 złotych, w tym kwota 62 790,15 złotych stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 8 zadań:

 • wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne; zostaną zakupione tablice interaktywne, drukarki laserowe, program informatyczny, jak też papier ksero dla trzech zespołów szkół biorących udział w projekcie;

 • praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi., zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;

 • efektywne programy doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas II, III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania;

 • wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu; targi i wystawy są wyznacznikiem tendencji gosp. i rynkowych, gdyż na targach są widoczne procesy zachodzące na rynku, typy, zakres, kierunki i tempo zmian; ponad to są one nie tylko instrumentem marketingu, lecz odzwierciedlają pełen obraz rynku; znaczenie targów jako miejsca kontaktów osobistych i komunikacji bezpośredniej pozostaje ogromne w czasach gwałtownego rozwoju i coraz większego zastosowania środków telekomunikacji, nowych mediów i Internetu; uczniom zostanie zapewniony przejazd, bilety i wyżywienie;

 • zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie – zostaną przeprowadzone seminaria dla kadry nauczycielskiej w 3 zespołach szkół oraz zajęcia dla uczniów, których celem jest przełamanie stereotypów dotyczących roli kobiety z terenów wiejskich w społeczeństwie.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników. Zakładamy, iż z projektu skorzysta 920 uczniów.

Agata Szafrańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty do pobrania


Informacje

31.10.2012

W dniu 31.10.2012 roku został zakończony Projekt pt.”Klucz do sukcesu” realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzy Zespoły Szkół w: Skępem, Dobrzyniu nad Wisła i ZST w Lipnie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, zostały wyposażone w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne, tj. tablice interaktywne i drukarki laserowe. Ponadto Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą wzbogacił się o program informatyczny umożliwiający analizę wyników egzaminów maturalnych.

Projekt był w 85% współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość wyniosła 400.234,29 zł. Uczestnikami Projektu pt.”Klucz do sukcesu” byli uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych i skorzystało z niego 923 uczniów.

Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów, jak też do wzmocnienia bazy dydaktycznej Szkół, w których był realizowany.

Mamy nadzieję, że Projekt podobał się uczestnikom i w przyszłości z zapałem będą korzystać z podobnych przedsięwzięć. Powiat dołoży starań, aby w przyszłości były realizowane podobne projekty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

 

27.08.2012

Dobiega końca realizacja Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwietniu zostały zakończone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą. Projekt pt. „Klucz do sukcesu” objął wsparciem łącznie 923 uczestników. W ramach projektu uczniowie brali udział w:

- praktykach zawodowych, dzięki którym pogłębili wiadomości nabyte w szkole oraz doskonalili umiejętności zawodowe na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; uczniowie zostali wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie,

- efektywnych programach doradztwa zawodowego, poprzez udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, dzięki którym uczniowie mieli możliwość poznania własnych atrybutów i możliwości, znajomości prerspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy,

- zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki, dzięki którym uczniowie mieli możliwość poszerzenia poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów;

- w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów zawodowych; dzięki których uczniowie mieli możliwość zdobycia wiadomości i umiejętności, jak też nadrobienia zaległości programowych powstałych w trakcie nauki,

- w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu obsługi kasy fiskalnej, podczas których uczniowie mieli możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania,

- w wycieczce na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu, która odbyła się 31.05.2012r. i 01.06.2012r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, maszyn, urządzeń oraz produktów,

- w zajęciach dotyczących stereotypów płci w społeczeństwie, które poszerzyły wiedzę uczniów na temat roli kobiety w społeczeństwie.

Ponadto placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt został wydłużony do 31.10.2012r.

 

29.06.2012

W kwietniu zostały zakończone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą.

Projekt pt. „Klucz do sukcesu” objął wsparciem łącznie 923 uczestników tj. uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

 • Zadanie 3 - Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko – pomorskiego – udział w praktykach zakończyło 60 uczniów;
 • Zadanie 4 - Efektywne programy doradztwa zawodowego – udział w zajęciach zakończyło 96 uczniów;
 • Zadanie 5 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki – udział w zajęciach zakończyło 429 uczniów;
 • Zadanie 6 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych –udział w zajęciach zakończyło 176 uczniów;
 • Zadanie 7 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej – udział w zajęciach zakończyło 130 uczniów;
 • Zadanie 8 - Wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu – w wycieczce wzięło udział 270 uczniów;
 • Zadanie 9 - Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie – udział w zajęciach zakończyło 829 uczniów.

W dniach 31.05.2012r oraz 01.06.2012r. odbyła się wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu. W wycieczce wzięło udział 270 uczniów.

Placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończy się 31.08.2012r.

 

30.03.2012

Dobiegają końca zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą.

Ostatnie zajęcia odbędą się w kwietniu z matematyki i przedmiotów zawodowych w ZST Lipno oraz w ZS Dobrzyń nad Wisłą z obsługi kasy fiskalnej. Od października 2011r. uczestnicy Projektu pt. „Klucz do sukcesu” tj. uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 • Efektywne programy doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie.
 • Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

W styczniu i w lutym ruszyły kolejne zajęcia pozalekcyjne z zakresu: obsługi kasy fiskalnej oraz efektywnych programów doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Skępem oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

W kolejnych etapach realizacji Projektu zorganizowana zostanie wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu. Została rozpoczęta rekrutacja uczestników. Placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończy się 31.08.2012r.

 

28.12.2011

Już od czterech miesięcy Powiat Lipnowski realizuje Projekt pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od października br. uczestnicy Projektu pt. „Klucz do sukcesu” tj. uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 • Efektywne programy doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie.
 • Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Już w styczniu i w lutym ruszą kolejne zajęcia pozalekcyjne z zakresu: obsługi kasy fiskalnej oraz efektywnych programów doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Skępem oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

W kolejnych etapach realizacji Projektu zorganizowana zostanie wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu, jak też nastąpi wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne. Projekt potrwa jeszcze 8 miesięcy i zakończy się 31.08.2012r.


Harmonogramy

Kwiecień 2012


Marzec 2012


Luty 2012


Styczeń 2012


Grudzień 2011


Listopad 2011


Październik 2011

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Celebrities from Lipno

leszek_balcerowicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie