Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Biurem ds. Informatyzacji This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bądź This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 287 20 39 wew. 38. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Starostwa Powiatowego w Lipnie jest zlokalizowany przy ulicy Sierakowskiego 10A i 10B oraz przy ulicy Mickiewicza 58. Wejść do budynku przy ul. Sierakowskiego 10 B można w dwojaki sposób: wejściem głównym przez drzwi oraz wejściem bocznym wyposażonym w podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych, a przy ulicy Mickiewicza 58 wejściem głównym przez drzwi oraz wejściem bocznym wyposażonym w podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie wyznaczono przechodzenia przez obszary kontroli.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze są dostępne na parterze, I piętrze i II piętrze budynku przy ul. Sierakowskiego 10B zaś przy ul. Mickiewicza 58 dostępne są korytarze na parterze i piętrze. Korytarz na parterze, I piętrze i II piętrze przy ul. Sierakowskiego 10B jak i przy ul. Mickiewicza 58 jest dostępny po pokonaniu schodów wyposażonych w poręcze. W urzędzie nie ma wind.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Przed wejściem bocznym przy. ul. Sierakowskiego 10B znajduje się podjazd (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. W wewnątrz budynków brak pochylni, platform, informacji głosowych i pętli indukcyjnych. Osoby mające problem z poruszaniem się które chcą załatwić sprawę w komórkach organizacyjnych mieszczących się w budynku powinny zgłosić taką wolę wcześniej telefonicznie (oferowana pomoc pracownika właściwego dla danej sprawy oraz pomoc przy wejściu).

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób niepełnosprawnych wyznaczono oznakowane miejsce parkingowe z bezpośrednim dojazdem do podjazdu (pochylni) przy wejściu bocznym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W urzędzie nie ma możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego lub online.

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Celebrities from Lipno

  lech_walesa.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie