Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

 Szanowni Państwo, 

uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018r. ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023r. poz. 1124 ze zm.: Dz. U. z 2023r. poz. 1285, 1723 i 1843), zwaną dalej ustawą, w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy, w ramach sprawowanego nadzoru przez Starostę Lipnowskiego, proszę o wypełnienie załączonej ankiety dla organizacji pozarządowych z terenu powiatu lipnowskiego w razie, gdy organizacja pozarządowa przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartości 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane. 

 

Z up. Starosty 

Maria Katarzyna Kulig 

Wicestarosta  Lipnowski

Pełna treść informacji oraz formularz ankietowy znajduje się w załączeniu. 

 

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  ( Dz. U. z 2021r. poz. 945) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2024 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy  o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021r. poz. 945) Starosta Lipnowski ustalił 2 punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których od 2 stycznia 2024 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

 1. Punkt z siedzibą w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 11 Listopada 9, 87-600 Lipno obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Dwa punkty tj. punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która została wyłoniona poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2024 roku zadania publicznego pn. Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2024 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnejJako najkorzystniejszą wybrano ofertę Fundacji HONESTE VIVERE ul. Amałowicza-Tatara 7, 04-474 Warszawa - organizacja będzie prowadziła dwa punkty – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie.

 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe

          Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00. 

 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został wyznaczony- budynek Zakładu Transportu Publicznego – Dworzec autobusowy przy ul. 3 Maja 1 G, 87-600 Lipno.

           Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub",

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub",

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.";

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

- przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

- przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

- przeprowadzeniu mediacji;

- udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem. 

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego     w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lipnie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze)

Rejestracji można  dokonać :

- telefonicznie- 54 30 66 176 lub 531 049 539 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lipnie

- e-mailowo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! - rejestracja dotyczy wszystkich punktów na terenie Powiatu Lipnowskiego tj. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, punktu w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.Uprzejmie informuję, iż trwają prace związane z przyjęciem rocznego programu współpracy Powiatu Lipnowskiego na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Przygotowano projekt programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji, jeszcze przed jego przyjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie, aby móc uwzględnić Państwa uwagi i propozycje. W/w projekt programu dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie: www.lipnowski.powiat.pl w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 08 września 2023r., które można składać na piśmie w Starostwie Powiatowym w Lipnie ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!;

Za przygotowanie projektu odpowiedzialne jest Samodzielne Stanowisko do spraw obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie, tel. 54 30 66 176 lub 531 049 539

 


Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych. Plan zamieszczony jest na BIP KPUW. Poniżej linki odsyłające bezpośrednio do planu.

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/1669/128/wojewodzki-plan-postepowania-awaryjnego-w-przypadku-zdarzen-radiacyjnych-2022.html

https://bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/download/attachment/2333/wojewodzki-plan-postepowania-awaryjnego-w-przypadku-zdarzen-radiacyjnych-2022doc.pdf 


 1. Pismo do stowarzyszeń - konsultacje programu współpracy na 2023r.
 2. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023.pdf

Pismo do organizacji pozarządowych.pdfKOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 13 lipca 2018 r. ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 ze zm.: Dz. U. z 2019r. poz. 1520, poz. 730, poz. 2088), zwaną dalej ustawą, w celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy w razie, GDY ORGANIZACJA POZARZĄDOWA przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane PROSIMY O WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZONEJ ANKIETY I PRZESŁANIE NA ADRES STAROSTWA POWIATOWEGO W LIPNIE, BIURO SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UL. SIERAKOWSKIEGO 10B 87-600 LIPNO.

Załączniki:

1. Pisma z ankietą.pdf


Pismo do organizacji pozarządowych.pdf

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020.pdf


Pismo do organizacji pozarządowych.pdf

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2019.pdf


PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.pdf


Trwają prace związane z przyjęciem corocznego Programu współpracy Powiatu lipnowskiego na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Przygotowane projekt Programu współpracy, który przedkładamy do konsultacji społecznych (treść znajduje sie poniżej jako załącznik).

Będziemy wdzięczni za włączenie się do prac nad jego brzmieniem; oczekujemy na opinie i wnioski do poniedziałku - 2 października 2017r. Wszelkie uwagi można składać na piśmie do Starostwa Powiatowego w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 LIPNO lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Wszelkie pytania związane z Projektem Programu Współpracy prosimy kierować do pracowników Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Lipnie tel. nr (54) 288 66 36


Do wszystkich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Przedkładamy Państwu do publicznej konsultacji projekt

ZMIANY PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO NA 2017 ROK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI I JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI DZIAŁAJĄCYMI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O STOSUNKU PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, O STOSUNKU PAŃSTWA DO INNYCH KOŚCIOŁÓW I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH ORAZ O GWARANCJACH WOLNOŚCI SUMIENIA I WYZNANIA, A TAKŻE STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU LIPNOWSKIEGO.

Z uwagi na chęć budowy dialogu obywatelskiego oraz realizacji swych zadań ustawowych w ścisłej współpracy z trzecim sektorem, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego tekstem i zgłoszeniem ewentualnych uwag czy propozycji zmian do przedmiotowego projektu.

Propozycje zmian proszę składać na piśmie do Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10B, 87-600 Lipno w terminie do dnia 21.12.2016r. Wnioski można składać również drogą elektroniczną na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2017.pdf

 

Dokumenty do pobrania: 

 1. Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.pdf
 2. Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (informacja).doc
 3. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych.pdf  (stan na 14.05.2024r.)
 4. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z przedstawicielem reprezentującym.doc
 5. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z Zarządem.doc
 6. Zgłoszenie stowarzyszenia zwykłego wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej.doc
 7. Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Lipnowskiego zmiany adresu stowarzyszenia zwykłego.doc

Wykaz organizacji pozarządowych Powiatu Lipnowskiego zarejestrowanych w KRS

Lp

Nazwa organizacji pozarządowej

Adres

Data wpisu do KRS

1.

Towarzystwo Rozwoju Powiatu Lipnowskiego

ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

 
2.

Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze O/Miejski

ul. Piłsudskiego 18/2, 87-600 Lipno

 
3. KTM "RYWAL" ul. Piłsudskiego 18/2, 87-600 Lipno  
4.

Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń n/W

 
5.

Przymierze Samorządowe Powiatu Lipnowskiego "ZGODA"

ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno

 
6.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Lipnie

ul. Robotnicza 1, 87-610 Dobrzyń n/W

 
7.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Lipnowskiego "Nadzieja"

ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno

 
8.

Towarzystwo Przyjaciół i Rozwoju Gminy Tłuchowo - wykreślono z KRS w dniu 08.09.2021r.

ul. Sierpecka 16A, 87-605 Tłuchowo

 
9.

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wielgie "Przyszłość"

ul. Starowiejska 8, 87-603 Wielgie

 
10.

Klub Sportowo - Rekreacyjny "Ogończyk"

Plac Kościuszki 7, 87-620 Kikół

 
11.

Stowarzyszenie "Pro - Europa" O/Lipno

ul. Kościuszki 12, 87-600 Lipno  
12.

Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Lipno

Żabieniec 7, 87-600 Lipno

 
13.

Oddział Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipnie

ul. Sportowa 16A, 87-600 Lipno

 
14.

Polski Związek Niewidomych Okręg Kujawsko - Pomorski Koło w Lipnie

ul. Kwiatowa 4, 87-630 Skępe

 
15.

Stowarzyszenie Kurkowe Bractwo Strzeleckie Ziemi Dobrzyńskiej

Wola 49, 87-620 Kikół

 
16.

Gminny Ludowy Klub Sportowy "Wicher"

87-603 Wielgie 95

 
17.

Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Kikół

Plac Kościuszki, 87-620 Kikół

 
18.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe

ul. Szkolna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
19.

Stowarzyszenie "Podarujmy radość"

ul. Nieszawska 10, 87-617 Bobrowniki

 
20.

Gminny Klub Sportowy "Tłuchowia"

ul. Sierpecka 10A, 87-605 Tłuchowo

 
21.

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Wisła"

ul. Sportowa 9, 87-610 Dobrzyń n/W

 
22.

Miejski Klub Sportowy "Mień"

ul. Sportowa 13, 87-600 Lipno

 
23.

Lipnowski Klub Sportowy "Jastrząb"

ul. Wyszyńskiego 48, 87-600 Lipno

 
24.

Cech Rzemiosł Różnych

ul. 11 listopada 10, 87-600 Lipno

 
25.

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów "Wisła"

ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno

 
26.

Stowarzyszenie Producentów Pomidorów "Etna"

ul. Wojska Polskiego 12, 87-600 Lipno

 
27.

Lipnowski Klub Kyokushin Karate

ul. Mickiewicza 10/18, 87-600 Lipno

 
28.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Skępe

Czermno 8, 87-630 Skępe

 
29.

Towarzystwo Rozwoju Partnerstwa Lokalnego "Szansa"

ul. Targowa 19, 87-620 Kikół

 
30.

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lipnie

ul. Traugutta 2, 87-600 Lipno

 
31.

Fundacja "Prometeusz"

Glewo 28, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 
32.

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju w Dobrzyniu nad Wisłą

ul. Szkolna 2, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 
33.

Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Rachcin

Rachcin 8A, 87-617 Bobrowniki

 
34.

Stowarzyszenie Klub Sportowy "Błękitni" Skępe

ul. 1-go Maja 16, 87-630 Skępe

 
35.

Klub Sportowy "Szkoła Walki Czarny Orzeł"

Czarne 81, 87-603 Czarne

 
36.

Dobrzyńskie Towarzystwo Rozwoju

ul. Szkolna 2a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 
37.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Czarne i Okolic

Czarne 15, 87-603 Wielgie

 
38.

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri w Lipnie

os. Jagiellonów 5/3, 87-600 Lipno

 
39.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich JAGNA

ul. Sierpecka 20, 87-605 Tłuchowo

 
40.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie

Rachcin 11A, 87-617 Bobrowniki

 
41.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kikół - wykreślono podmiot z KRS (zawiadomienie 10.11.2022r.).

Jarczechowo, 87-620 Kikół

 
42.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Lipnie

ul. Kościuszki 5, 87-600 Lipno

 
43.

Ochotnicza Straż Pożarna w Łochocinie

Łochocin 108, 87-600 Lipno

 
44.

Nowoczesna Gospodyni w Turzy Wilczej

Turza Wilcza 4a, 87-605 Tłuchowo

 
45.

Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "ODEON"

ul. 3 Maja 1, 87-600 Lipno

 
46.

Stowarzyszenie na Rzecz Pełnego Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Zajeziorze 18, 87-620 Kikół

 
47.

Lipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (LWOPR)

Plac 11 Listopada 13A, 87-600 Lipno

 
48.

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi im. Św. Jadwigi Królowej Polski

Tomaszewo 11, 87-600 Lipno 50

 
49.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie

Jankowo 68, 87-600 Lipno

 
50.

Polskie Stowarzyszenie Klasy 49er i 29er

ul. 22 stycznia 4, 87-610 Dobrzyń n/W

 
51.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kłokock w Kłokocku

Kłokock 15, 87-600 Lipno

 
52.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "Nad Skrwą"

Tłuchówek 7A, 87-605 Tłuchowo

 
53.

Karmelicka Ochotnicza Straż Pożarna w Trutowie

Wola 6, 87-620 Kikół

 
54.

Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich "CHALINIANKI"

Chalin 7, 87-606 Chalin

 
55.

Ochotnicza Straż Pożarna w Chrostkowie

Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo

 
56.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Nowej Wsi i okolic

Nowa Wieś 75, 87-602 Chrostkowo

 
57.

Koło Gospodyń Wiejskich "Krojczynianki"
- wykreślono podmiot z KRS (zawiadomienie 27.03.2019r.).

Krojczyn 70, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 
58.

Stowarzyszenie "Alternatywa"

ul. Licealna 4, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

 
59.

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzyżówkach

Krzyżówki 49, 87-600 Lipno

 
60.

Stowarzyszenie na Rzecz Społeczności Lokalnej "SERAFIN" w Lipnie
- postanowienie o wykreśleniu z KRS z dnia 10.11.2022

ul. Wyszyńskiego 7, 87-600 Lipno

 
61.

Stowarzyszenie "Sięgajmy Wyżej" przy Szkole Podstawowej im. Karola Wojtyły w Bobrownikach
- postanowienie o wykreśleniu z KRS z dnia 09.10.2023r.

ul. Wyzwolenia 16, 87-617 Bobrowniki

 
62.

Stowarzyszenie "Rzeczpospolita Lipnowska"

ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno

 
63.

Fundacja Wspierania Inicjatyw Edukacyjno-Rozwojowych im. Tadeusza Kotarbińskiego

ul. Okrzei 7a/5, 87-600 Lipno

 
64.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Karnkowo "Nasze Karnkowo"

Karnkowo 83/V, 87-600 Karnkowo

 
65.

Chrostkowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu "Przyjazna Szkoła" z/s w Chrostkowie
- wykreślono z KRS (13.02.2019r.)

Chrostkowo 80, 87-602 Chrostkowo

 
66.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Skępego

ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe

 
67.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tupadłach

Tupadły 8A, 87-603 Wielgie

 
68.

Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem

Czarne 82, 87-603 Wielgie

 
69. Stowarzyszenie Przedsiębiorcy dla Skępego ul. Dworska Góra 1, 87-630 Skępe  
70.

Stowarzyszenie Razem dla przyszłości

ul. Dobrzyńska 1, 87-630 Skępe

 
71. Stowarzyszenie Ekologiczno-Wędkarskie "OKOŃ" w Skępem ul. Strumykowa 4, 87-630 Skępe  
72. Stowarzyszenie Działkowców "Malwa" z s/w Lipnie - wykreślono z KRS w dniu 30.11.2020r.

os. Sikorskiego 9/8, 87-600 Lipno

 
73. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranach Barany 36A, 87-600 Lipno  
74. Fundacja "Małpi Móżdżek" z/s w Dobrzyniu nad Wisłą ul. Wiślana 1, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
75. Fundacja "Królewski Skład Solny w Bobrownikach nad Wisłą" ul. Nieszawska 8, 87-617 Bobrowniki  
76. Stowarzyszenie Umożliwiające Restaurację Tradycji z/s w Kikole ul. Toruńska 32, 87-620 Kikół  
77. Stowarzyszenie „Zielona Lipa w Lipnie” ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno  
78. Koło Kobiet Łochocin " Koniczynka" z/s w Łochocinie  wykreślono z KRS w dniu 21.03.2023r. Łochocin 9, 87-600 Lipno  
79. Stowarzyszenie Krzyżówki z/s w Krzyżówkach Krzyżówki 49, 87-600 Lipno  
80. Fundacja Inicjatyw Obywatelskich FLOW Boguchwała, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
81. Fundacja "Nasze Słoneczka" Bachorzewo 47, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
82. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Lipnie ul. Platanowa 1, 87-600 Lipno  
83. Stowarzyszenie Historyczno-Patriotyczne "Tożsamość" ul. Jabłoniowa 25, 87-600 Lipno  
84.

Lipnowskie Towarzystwo Autyzmu - wykreślono z KRS (14.09.2022r.)

ul. 3 Maja 1F, 87-600 Lipno  
85.

Stowarzyszenie Rowerowe Lipno

os. Korczaka 1/10, 87-600 Lipno  
86.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbytkowie

Zbytkowo 27, 87-600 Lipno  
87. Ochotnicza Straż Pożarna w Stalmierzu Stalmierz 13, 87-602 Chrostkowo;  
88. Ochotnicza Straż Pożarna w Chojnie Chojno 32, 87-602 Chrostkowo;  
89. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Nowa Wieś 67, 87-602 Chrostkowo;  
90. Stowarzyszenie MX Lipno ul. Wyszyńskiego 63, 87-600 Lipno;  
91. Klub "Bętlewia" Społeczno- Kulturalne i Sportowe Stowarzyszenie w Bętlewie Bętlewo 59, 87-603 Wielgie  
92. "Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Skępem - Gucio" ul. Al. 1 Maja 89, 87-630 Skępe  
93. Fundacja "Nasze Dzieci" ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie  
94. Zakładowa Ochotnicza Straż Pożarna przy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno  
95. Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyńskiej w Lipnie ul. Bulwarna 2,  87-600 Lipno  
96. Ochotnicza Straż Pożarna Jarczewo Jarczewo 12, 87 - 600 Skępe  
97. Stowarzyszenie Lipnowska Powiatowa Inicjatywa Samorządowa ul. Jabłoniowa 23, 87-600 Lipno  
98. Ochotnicza Straż Pożarna w Łąkiem Łąkie, ul. Podstawowa 36, 87-630 Skępe  
99. Fundacja Albireo ul. Księcia Siemowita 15, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą  
100. Stowarzyszenie Trzeźwościowe " Szansa" Zaduszniki 66, 87-603 Wielgie  
101. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży " Brzydkie Kaczątka" Jasień 51,  87-605 Tłuchowo  03.12.2020r.
102. Stowarzyszenie Stadnina Koni Sumin  Jarczechowo 16 U,  87-620 Kikół 04.02.2021r.
103. "Tłuchowskie Stowarzyszenie Sercem Malowane"  ul. Spółdzielcza 14A, 87-605 Tłuchowo 07.09.2022r.
104. Stowarzyszenie Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej Osada Empatia Lenie Wielkie 49, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 27.09.2022r.
105. Fundacja FITMIND  Złotopole 103, 87-600 Lipno 26.09.2022r.
106. Centrum Inicjatyw Środowiskowych "Z naturą na TY" Rumunki Skępskie 5, 87-630 Skępe  09.01.2023r.
107. Fundacja " Zielone rancho z alpakami" Łąkie 61, 87-630 Skępe 16.02.2023r.
108. AZYL DLA SKRZYWDZONYCH ZWIERZĄT  UL. PIŁSUDSKIEGO 22, 87-600 LIPNO 13.03.2023r.
109. Fundacja Psa Karmela ul. Piłsudskiego 22, 87-600 Lipno 15.03.2023r.
110. Fundacja "JuMa" ul. Piaskowa 6, 87-620 Kikół 05.05.2023r.
111. Ochotnicza Straż Pożarna w Wildnie Wildno 43, 87-602 Chrostkowo 21.08.2023r.
112. Fundacja " CURA"  Rumunki Tupadelskie 20, 87-603 Wielgie 13.09.2023r.
113. "STOWARZYSZENIE - POLSKA SPOŁECZNA ORGANIZACJA PREKURSOR"  Małomin 8, 87-605 Tłuchowo 13.04.2022r. (zmiana siedziby - Powiat Lipnowski 17.10.2023r.)
114. Stowarzyszenie "DAJ DOBRO" Rumunki Podgłodowskie 16D, 87-600 Lipno 29.12.2023r.
115. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "TERAPEUTYCZNA OSTOJA" Borek 1 C, 87-600 Lipno 02.05.2024r
116. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Jakuba z Płomian 3, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą 25.04.2024r.

Ostatnia aktualizacja 17.06.2024r.

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Prominente aus Lipno

jerzy_pietrkiewicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie