Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w LipniePoradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Dom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowa Komenda Uzupełnień we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Anna Ziemińska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipnie
przyjmuje w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mieszczącej się w Lipnie  przy Placu 11 Listopada 9 w godzinach:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek:        7.30 - 16.00

środa:          7.30 - 15.30

czwartek:     7.30 - 15.30

piątek:         7.30 - 14.30

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Plac 11 Listopada, 87-600 Lipno
tel: 533 616 672.
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
 • prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji zagrażającym lub naruszającym interesy konsumentów
 • prawo występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
 • prawo występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
 • Powiatowy rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów
 • Starosta Lipnowski nawiązuje z powiatowym rzecznikiem konsumentów stosunek pracy
 • Powiatowy rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Staroście Lipnowskiemu

Rzecznik Konsumentów współpracuje z Rzecznikiem Ubezpieczonych
Serwis internetowy Rzecznika Ubezpieczonych: www.rzu.gov.pl

 

W sprawach wskazujących podjęcie przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie działań wskazane jest czytelne wypełnienie wniosku o pomoc PRK oraz dołączenie odpisów dokumentów w danej sprawie. Wniosek należy osobiście podpisać.

Dokumenty do pobrania:


INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Powiatowy Rzecznik Konsumentów Lipnie w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno ul. Sierakowskiego 10B. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
  1. listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno,
  2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
  3. telefonicznie: 54 30 66 100
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
 3. Wysyłając pismo/Składając wniosek do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email). Będziemy je przetwarzać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) w celu ochrony interesu konsumentów na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do innych organów administracji np. UOKiK, prokuratury, sądów, przedsiębiorców i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. . Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP) oraz podmioty, z którymi Starosta Lipnowski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. W przypadku wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta (10 lat), współdziałania z UOKiK, IH, organizacjami konsumenckimi oraz rzecznikami konsumentów (5 lat).
 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 7. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 8. c) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować Pani/Pana wniosek. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

___________________________________________

[1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO       

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna | Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie
 • AKTYWNA TABLICA
 • Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 • Projekt " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"
 • Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

  Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

  Prominente aus Lipno

  jerzy_pietrkiewicz.jpg


  Powiat Lipnowski
  Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie