Komunikaty Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Geoportal Powiatu Lipnowskiego

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Nieodpłatna Pomoc Prawna - link do rejestracji

Polecane strony

Powiatowy Zakład Transportu PublicznegoZespół Szkół w LipnieZespół Szkół Technicznych w LipnieZespół Szkół w Dobrzyniu nad WisłąZespół Szkół w SkępemZespół Szkół Specjalnych w LipniePubliczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w LipnieSzpital Lipno Sp. z o.o.Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w LipnieDom Pomocy Społecznej w Nowej WsiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w LipniePowiatowy Urząd Pracy w LipnieKomenda Powiatowa Policji w LipnieKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w LipnieLipnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkowePowiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w LipniePowiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w LipniePowiatowy Inspektorat Weterynarii w LipnieKujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ToruniuStowarzyszenie Zielona Lipa MX LipnoWojskowe Centrum Rekrutacji we WłocławkuKrajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Anna Ziemińska

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Lipnie
przyjmuje w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mieszczącej się w Lipnie  przy Placu 11 Listopada 9 w godzinach:

poniedziałek: 7.30 - 16.00

wtorek:        7.30 - 16.00

środa:          7.30 - 15.30

czwartek:     7.30 - 15.30

piątek:         7.30 - 14.30

Kontakt:
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
Plac 11 Listopada, 87-600 Lipno
tel: 533 616 672.
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

więcej informacji na temat nowych praw konsumentów: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/


Do zadań rzecznika konsumentów należy:

 • zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów
 • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów
 • współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi
 • rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów
 • prawo występowania przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji zagrażającym lub naruszającym interesy konsumentów
 • prawo występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję
 • prawo występowania z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów
 • Powiatowy rzecznik konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów
 • Starosta Lipnowski nawiązuje z powiatowym rzecznikiem konsumentów stosunek pracy
 • Powiatowy rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany Staroście Lipnowskiemu

Rzecznik Konsumentów współpracuje z Rzecznikiem Finansowym
Serwis internetowy Rzecznika Finansowego: www.rf.gov.pl 

 

W sprawach wskazujących podjęcie przez Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie działań wskazane jest czytelne wypełnienie wniosku o pomoc PRK oraz dołączenie odpisów dokumentów w danej sprawie. Wniosek należy osobiście podpisać.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o pomoc PRK.doc
 2. Reklamacja towaru (dotyczy umów zawartych do 31.12.2022r.).doc
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa (dotyczy umów zawartych do 31.12.2022r.).doc
 4. Reklamacja towaru (naprawa lub wymiana) - dotyczy umów zawartych od 01.01.2023r. .doc
 5. Reklamacja towaru (obniżenie ceny po żądaniu naprawy lub wymiany) - dotyczy umów zawartych od 01.01.2023r. .doc
 6. Reklamacja towaru (odstąpienie od umowy po żądaniu naprawy lub wymiany) - dotyczy umów zawartych od 01.01.2023r. .doc
 7. Reklamacja towaru (obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy w związku z istotną niezgodnością z umową) - dotyczy umów zawartych od 01.01.2023r. .doc

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

 

INFORMACJE NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH

 • 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Starosta Lipnowski z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Lipnie, 87-600 Lipno ul. Sierakowskiego 10B. Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
 1. listownie: ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.lipnowski.powiat.pl/kontakt,
 3. telefonicznie: 54 30 66 100
 • 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu lub e-mailem na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!.
 • 3. Wysyłając pismo/Składając wniosek do powiatowego rzecznika konsumentów, przekazujesz nam swoje dane osobowe (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email). Będziemy je przetwarzać w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO[1]) w celu ochrony interesu konsumentów na podstawie ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty zgodnie z prawem Unii lub prawem krajowym. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane do innych organów administracji np. UOKiK, prokuratury, sądów, przedsiębiorców i wykorzystane w postępowaniach administracyjnych bądź sądowych. . Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń (sytuacja dotyczy głównie podmiotów świadczących usługi doręczania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w tym m.in. ePUAP) oraz podmioty, z którymi Starosta Lipnowski zawarł umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych.
 • 5. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach. W przypadku wystąpienia do przedsiębiorcy w sprawie ochrony praw i interesów konsumenta (10 lat), współdziałania z UOKiK, IH, organizacjami konsumenckimi oraz rzecznikami konsumentów (5 lat).
 • 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej
 3. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do tego, abyśmy mogli zrealizować Pani/Pana wniosek. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy i realizacji wniesionego żądania.

 

[1][1] Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO

                          

Informacje

Internetowa rejestracja wizyty w wydziale komunikacji i transportu

Oferta edukacyjna Powiatu Lipnowskiego

Transmisje z sesji Rady Powiatu w Lipnie

Prominente aus Lipno

leszek_balcerowicz.jpg


Powiat Lipnowski
Gmina Bobrowniki Gmina Chrostkowo Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą Gmina Kikół Gmina Lipno Gmina Miasto Lipno Miasto i Gmina Skępe Gmina Tłuchowo Gmina Wielgie