Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 920.
piątek, 27 listopad 2015

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

02-01-2019

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  (j.t. . Dz. U. z 2017 r. poz. 2030; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1467) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2019 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

W związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy  zmienianej w art. 9 w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw Starosta Lipnowski ustalił 2 punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których od 2 stycznia 2019 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

 1. Punkt z siedzibą w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 11 Listopada 9, 87-600 Lipno obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Dwa punkty tj. nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która została wyłoniona poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy- organizacja będzie prowadziła dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej ( nie wpłynęła żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego)

 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 1 87-603 Wielgie. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) od godz. 08:00 do godz. 12:00;
 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub",

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub",

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.";

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach od godz.8:00 do godz. 12:00 od poniedziałku do piątku ( w dni robocze)

Rejestracji można  dokonać :

 • telefonicznie- 54 288- 66-36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00
 • e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

21-12-2017r.

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej j.t. (Dz. U. z 2017r. poz. 2030) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2018 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Lipnowski ustalił 3 punkty pomocy prawnej, w których od 2 stycznia 2018 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy i drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i zlokalizowane zostały:

 1. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 Lipno

            Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

 1. w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe

          Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30

Trzeci z punktów prowadzić będzie organizacja pozarządowa- Zaborskie Towarzystwo Naukowe . W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).

Na siedzibę punktu został wyznaczony Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87-603 WILEGIE

Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • - młodzież do 26 roku życia,
 • - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • - osoby, które ukończyły 65 lat,
 • - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • - kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • - weterani,
 • - zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • - poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • - wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • - pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • - prawa pracy,
 • - przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • - prawa cywilnego,
 • - spraw karnych,
 • - spraw administracyjnych,
 • - ubezpieczenia społecznego,
 • - spraw rodzinnych,
 • - prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa:

 • - celnego,
 • - dewizowego,
 • - handlowego
 • - działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2.

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani lub weterani poszkodowani

ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty 

oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

8.

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

9.

Kobiety, które są w ciąży

wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1,5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatna pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.


 2015-11-27

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1255) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2016 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.


W związku z art. 9 ust. 1 i 3 ustawy Starosta Lipnowski ustalił 3 punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

Pierwszy i drugi z punktów obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu i zlokalizowane zostały:

 1. w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 LIPNO

                      Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze)          od godz. 8.00 do godz. 12.00

 1. w siedzibie Zespołu Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 SKĘPE

                      Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze)          od godz. 15.30 do godz. 19.30

Trzeci z punktów prowadzić będzie organizacja pozarządowa. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej).W przypadku niewyłonienia w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej do prowadzenia punktu, punkt ten również będzie obsługiwany przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu.

Na siedzibę punktu został wyznaczony Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, 87-603 WILEGIE

Pkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 10.00 do godz. 14.00 (do 31.01.2016r.)

od godz. 8.00 do godz. 12.00 (od 01.02.2016r.)

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • - młodzież do 26 roku życia,
 • - osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
 • - osoby, które ukończyły 65 lat,
 • - osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • - kombatanci, osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • - weterani,
 • - zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • - poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • - wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • - pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • - sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika   z urzędu.

 Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • - prawa pracy,
 • - przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • - prawa cywilnego,
 • - spraw karnych,
 • - spraw administracyjnych,
 • - ubezpieczenia społecznego,
 • - spraw rodzinnych,
 • - prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa:

 • - celnego,
 • - dewizowego,
 • - handlowego
 • - działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Wykaz osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna:

Dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o nieodpłatną pomoc prawną:

1.

Osoby, którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

- oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia
- pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

2.

Osoby, które posiadają Kartę Dużej Rodziny

ważna Karta Dużej Rodziny

3.

Kombatanci lub osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

ważne zaświadczenie o uprawnieniach kombatanckich lub osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

4.

Weterani lub weterani poszkodowani

ważna legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego

5.

Osoby, które nie ukończyły 26 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

6.

Osoby, które ukończyły 65 lat

dokumenty stwierdzające tożsamość

7.

Osoby, które w wyniku wystąpienie klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty 

oświadczenie, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie

8.

Osoby, o których mowa w punktach od 1-6, wymagającym niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego

pisemne oświadczenie, że osoba jest uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów

9.

Kobiety, które są w ciąży

wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Oświadczenia, o których mowa w punktach 1,5 i 6, osoby ubiegające się o nieodpłatna pomoc prawną powinny złożyć udzielającemu nieodpłatną pomoc prawną pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia są obowiązani do zawarcia w nich klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

Więcej informacji na temat nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej osoby zainteresowane znajdą na specjalnej stworzonej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pod linkiem https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

 

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Lipiec 2019 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie