Projekt pn. „Klucz do sukcesu” będzie realizowany przez Powiat Lipnowski dla uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych w okresie 12 m-cy tj. od 1.09.2011r. do 31.08.2012r.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa oraz środków z budżetu Powiatu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Wartość projektu opiewa na kwotę 418 601,00 złotych, w tym kwota 62 790,15 złotych stanowić będzie wkład własny z budżetu Powiatu.

Projekt złożony jest z 8 zadań:

 • wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne; zostaną zakupione tablice interaktywne, drukarki laserowe, program informatyczny, jak też papier ksero dla trzech zespołów szkół biorących udział w projekcie;

 • praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko - pomorskiego: celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; praktyka powinna również przygotować uczniów do kierowania pracą innych, wykształcić umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrobić poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, poszanowanie mienia, uczciwość; podczas praktyk uczniowie zapoznają się ze specyfiką środowiska pracy, panującymi w danej instytucji zasadami organizacyjnymi., zasadami rekrutacji, a co najważniejsze zdobędą nowe kontakty zawodowe; uczniowie zostaną wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie;

 • efektywne programy doradztwa zawodowego: udział w zajęciach z doradztwa zawodowego ma na celu objęcie grup docelowych opieką doradczą (poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i konsultacjach indywidualnych); poznanie własnych atrybutów i możliwości, znajomość perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy to kluczowe czynniki ułatwiające start zawodowy młodych ludzi;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki - ich celem jest poszerzenie poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów uczniów klas II, III i IV, a jednocześnie dążenie do podniesienia średniej wyników zdawalności na egz. maturalnym z tych przedmiotów;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych - ich celem będzie nadrobienie zaległości programowych powstałych w trakcie nauki oraz wyposażenie uczniów w wiadomości i umiejętności umożliwiające uzyskanie pozytywnych wyników na egzaminie praktycznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;

 • zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej będą miały na celu zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania;

 • wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu; targi i wystawy są wyznacznikiem tendencji gosp. i rynkowych, gdyż na targach są widoczne procesy zachodzące na rynku, typy, zakres, kierunki i tempo zmian; ponad to są one nie tylko instrumentem marketingu, lecz odzwierciedlają pełen obraz rynku; znaczenie targów jako miejsca kontaktów osobistych i komunikacji bezpośredniej pozostaje ogromne w czasach gwałtownego rozwoju i coraz większego zastosowania środków telekomunikacji, nowych mediów i Internetu; uczniom zostanie zapewniony przejazd, bilety i wyżywienie;

 • zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie – zostaną przeprowadzone seminaria dla kadry nauczycielskiej w 3 zespołach szkół oraz zajęcia dla uczniów, których celem jest przełamanie stereotypów dotyczących roli kobiety z terenów wiejskich w społeczeństwie.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników. Zakładamy, iż z projektu skorzysta 920 uczniów.

Agata Szafrańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dokumenty do pobrania


Informacje

31.10.2012

W dniu 31.10.2012 roku został zakończony Projekt pt.”Klucz do sukcesu” realizowany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Trzy Zespoły Szkół w: Skępem, Dobrzyniu nad Wisła i ZST w Lipnie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, zostały wyposażone w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne, tj. tablice interaktywne i drukarki laserowe. Ponadto Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą wzbogacił się o program informatyczny umożliwiający analizę wyników egzaminów maturalnych.

Projekt był w 85% współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a jego wartość wyniosła 400.234,29 zł. Uczestnikami Projektu pt.”Klucz do sukcesu” byli uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych i skorzystało z niego 923 uczniów.

Projekt przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy oraz umiejętności praktycznych uczniów, jak też do wzmocnienia bazy dydaktycznej Szkół, w których był realizowany.

Mamy nadzieję, że Projekt podobał się uczestnikom i w przyszłości z zapałem będą korzystać z podobnych przedsięwzięć. Powiat dołoży starań, aby w przyszłości były realizowane podobne projekty.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział.

 

27.08.2012

Dobiega końca realizacja Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W kwietniu zostały zakończone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą. Projekt pt. „Klucz do sukcesu” objął wsparciem łącznie 923 uczestników. W ramach projektu uczniowie brali udział w:

- praktykach zawodowych, dzięki którym pogłębili wiadomości nabyte w szkole oraz doskonalili umiejętności zawodowe na różnych stanowiskach pracy, przy wykonywaniu różnych czynności; uczniowie zostali wyposażeni w strój roboczy adekwatny do praktyki w danym zawodzie,

- efektywnych programach doradztwa zawodowego, poprzez udział w zajęciach grupowych i indywidualnych, dzięki którym uczniowie mieli możliwość poznania własnych atrybutów i możliwości, znajomości prerspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy,

- zajęciach pozalekcyjnych z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki, dzięki którym uczniowie mieli możliwość poszerzenia poziomu wiedzy i umiejętności z tych przedmiotów;

- w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedmiotów zawodowych; dzięki których uczniowie mieli możliwość zdobycia wiadomości i umiejętności, jak też nadrobienia zaległości programowych powstałych w trakcie nauki,

- w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu obsługi kasy fiskalnej, podczas których uczniowie mieli możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy teoretycznej w połączeniu z praktycznymi umiejętnościami w zakresie jej stosowania,

- w wycieczce na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu, która odbyła się 31.05.2012r. i 01.06.2012r. i cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii, maszyn, urządzeń oraz produktów,

- w zajęciach dotyczących stereotypów płci w społeczeństwie, które poszerzyły wiedzę uczniów na temat roli kobiety w społeczeństwie.

Ponadto placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt został wydłużony do 31.10.2012r.

 

29.06.2012

W kwietniu zostały zakończone zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą.

Projekt pt. „Klucz do sukcesu” objął wsparciem łącznie 923 uczestników tj. uczniów szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

 • Zadanie 3 - Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko – pomorskiego – udział w praktykach zakończyło 60 uczniów;
 • Zadanie 4 - Efektywne programy doradztwa zawodowego – udział w zajęciach zakończyło 96 uczniów;
 • Zadanie 5 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki – udział w zajęciach zakończyło 429 uczniów;
 • Zadanie 6 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych –udział w zajęciach zakończyło 176 uczniów;
 • Zadanie 7 - Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej – udział w zajęciach zakończyło 130 uczniów;
 • Zadanie 8 - Wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu – w wycieczce wzięło udział 270 uczniów;
 • Zadanie 9 - Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie – udział w zajęciach zakończyło 829 uczniów.

W dniach 31.05.2012r oraz 01.06.2012r. odbyła się wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu. W wycieczce wzięło udział 270 uczniów.

Placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończy się 31.08.2012r.

 

30.03.2012

Dobiegają końca zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach Projektu pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w trzech szkołach ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach zawodowych, tj. w ZST w Lipnie, w ZS w Skępem i w ZS w Dobrzyniu nad Wisłą.

Ostatnie zajęcia odbędą się w kwietniu z matematyki i przedmiotów zawodowych w ZST Lipno oraz w ZS Dobrzyń nad Wisłą z obsługi kasy fiskalnej. Od października 2011r. uczestnicy Projektu pt. „Klucz do sukcesu” tj. uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 • Efektywne programy doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie.
 • Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

W styczniu i w lutym ruszyły kolejne zajęcia pozalekcyjne z zakresu: obsługi kasy fiskalnej oraz efektywnych programów doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Skępem oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

W kolejnych etapach realizacji Projektu zorganizowana zostanie wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu. Została rozpoczęta rekrutacja uczestników. Placówki oświatowe zostaną wyposażone w nowoczesne materiały i pomoce dydaktyczne. Projekt zakończy się 31.08.2012r.

 

28.12.2011

Już od czterech miesięcy Powiat Lipnowski realizuje Projekt pt. „Klucz do sukcesu” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Od października br. uczestnicy Projektu pt. „Klucz do sukcesu” tj. uczniowie szkół kształcących w kierunkach zawodowych: Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zespołu Szkół w Skępem, Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą mogą korzystać z następujących form wsparcia:

 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu: języka polskiego, języka angielskiego, języka rosyjskiego, języka niemieckiego, matematyki i informatyki.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu przedmiotów zawodowych.
 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu obsługi kasy fiskalnej.
 • Efektywne programy doradztwa zawodowego.
 • Zajęcia dotyczące stereotypów płci w społeczeństwie.
 • Praktyki zawodowe w ramach współpracy z przedsiębiorcami i instytucjami działającymi na terenie woj. kujawsko-pomorskiego.

Już w styczniu i w lutym ruszą kolejne zajęcia pozalekcyjne z zakresu: obsługi kasy fiskalnej oraz efektywnych programów doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Skępem oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą.

W kolejnych etapach realizacji Projektu zorganizowana zostanie wycieczka na międzynarodowe, branżowe targi w Poznaniu, jak też nastąpi wyposażenie placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesne materiały, pomoce dydaktyczne. Projekt potrwa jeszcze 8 miesięcy i zakończy się 31.08.2012r.


Harmonogramy

Kwiecień 2012


Marzec 2012


Luty 2012


Styczeń 2012


Grudzień 2011


Listopad 2011


Październik 2011

Informacje

Transmisje z sesji

Kalendarz wydarzeń

Poprzedni miesiąc Kwiecień 2020 Następny miesiąc
P W Ś C Pt S N
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30

Zbliżające się wydarzenia

Warto zobaczyć


Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie