Pilotażowy projekt „Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” zbliża się powoli do końca. Jest to już drugi rok szkolny, kiedy w szkołach i przedszkolach biorących udział w projekcie realizowane są Roczne Plany Wspomagania. Od listopada do kwietnia nauczyciele doskonalili się uczestnicząc w warsztatach i konsultacjach grupowych. W celu pełnej realizacji tematyki doskonalenia jeden z pięciu warsztatów prowadzony był przez eksperta zewnętrznego z Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku a jeden przy merytorycznym wsparciu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie. Nauczyciele zdobytą w czasie warsztatów i konsultacji grupowych wiedzę i umiejętności wdrożą teraz do praktyki szkolnej przy wsparciu Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji, którzy prowadzą nadal dla nauczycieli konsultacje indywidualne i grupowe, aby dać pedagogom możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności.

W lutym i marcu br. odbyły się przedostatnie spotkania uczestników sieci. Do udziału w nich zaprosiliśmy ekspertów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, którzy poprowadzili spotkanie/warsztaty na poniższe tematy:

 • „Monitorowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego na wszystkich etapach edukacji”
 • „Przygotowanie społeczno-emocjonalne dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej”
 • „Rola i znaczenie dziennika elektronicznego”
 • „Uzależnienie od komputera i Internetu. Cyberprzemoc”

Ponadto na forum platformy: doskonaleniewsieci.pl utworzone zostały kolejne wątki tematyczne zgodne z przyjętymi planami pracy. Na platformie zostały również umieszczone materiały ze spotkań, linki do ciekawych stron i artykułów.


Projekt pn. "Nowoczesne wspomaganie szansą na wszechstronny rozwój szkół" będzie realizowany przez Powiat Lipnowski w okresie 24 m-cy tj. od 1.08.2013r. do 31.07.2015r.

Zadanie współfinansowane będzie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działanie 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

Wartość projektu opiewa na kwotę 831 345,00 złotych.

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte funkcjonujące na terenie powiatu lipnowskiego:

 • szkoły dla dzieci i młodzieży tj.: szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicze szkoły zawodowe, technika, licea ogólnokształcące,
 • przedszkola, o ile zatrudniają co najmniej pięciu nauczycieli.

Projekt złożony jest z 3 zadań:

Zadanie I: Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach.

W każdej szkole/przedszkolu biorących udział w projekcie przeprowadzony zostanie cykl doskonalenia w oparciu o maksymalnie 2 oferty doskonalenia opracowane w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół". Oferta doskonalenia wybrana przez szkołę/przedszkole będzie podstawą zbudowania szczegółowego Rocznego Planu Wspomagania (RPW).

RPW realizowany będzie w trakcie 1-go roku szkolnego Na każdy rok szkolny zostanie opracowany oddzielny RPW.

Doskonalenie prowadzić będą Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE)

Realizacja wspomagania będzie przebiegać w każdej ze szkół/przedszkoli powiatu lipnowskiego 4-etapowo:

I etap:

Diagnoza obszarów problemowych, dobór najlepszych dla szkoły/przedszkola ofert doskonalenia oraz ułożenie RPW.

II etap:

Doskonalenie pracy nauczycieli poprzez przeprowadzanie działań niezbędnych do rozwiązania zdiagnozowanych problemów, warsztaty dla nauczycieli oraz inne formy spotkań grupowych (wykłady, konsultacje grupowe)

III etap:

Przełożenie nowych umiejętności nauczycieli na szkolną praktykę. Aby efekt doskonalenia został osiągnięty w optymalnym stopniu, nauczyciel będzie mieć możliwość wymiany doświadczeń i rozmowy na temat działań sprawdzających się w praktyce i napotkanych trudności poprzez: konsultacje indywidualne oraz wspólną analizę trudności związanych z wykorzystaniem w bieżącej pracy nowych procedur i zasad działania.

IV etap:

Z realizacji RPW SORE sporządzi sprawozdanie oraz wspólnie z dyrektorem i nauczycielami przygotowane zostaną rekomendacje do pracy w kolejnym roku szkolnym.

W roku 2014/15 proces wspomagania będzie przebiegał analogicznie do roku 2013/14.

Zadanie II: Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

W celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń, w tym upowszechniania dobrych praktyk w szkołach/przedszkolach zorganizowane zostaną 4 tematycznie różne sieci współpracy i samokształcenia tj. zespoły co najmniej 20 nauczycieli z różnych szkół/przedszkoli z terenu powiatu lipnowskiego, którzy współpracują ze sobą szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. Sieci będą miały charakter tematyczny i będą adresowane do nauczycieli (3 sieci) i dyrektorów (1 sieć).

Pracami każdej sieci będzie kierował Koordynator Sieci.

W ramach każdej sieci odbędzie się 6 spotkań w trakcie realizacji projektu.

Między spotkaniami członkowie sieci będą pracować na platformie internetowej udostępnionej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (ORE).

Zadanie III: Opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania

Realizacja wszystkich zadań z zakresu wsparcia szkół/przedszkoli wymaga podjęcia czynności związanych z dokonaniem szczegółowej analizy posiadanych zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.). Na podstawie dokonanej analizy oraz po przeprowadzeniu diagnozy we wszystkich szkołach/przedszkolach, wskazaniu tematów ofert i przygotowaniu RPW zostanie opracowany Powiatowy Program Wspomagania, który będzie zawierał następujące elementy:

 • wskazanie tematów i harmonogramu wdrażania RPW,
 • wskazanie tematów sieci współpracy i samokształcenia
 • opis sposobu realizacji zadań z zakresu kompleksowego wsparcia szkół/przedszkoli
 • wskazanie zasobów (instytucjonalnych, kadrowych, technicznych itp.), które będą wykorzystywane w trakcie realizacji zadań z zakresu wsparcia.

Powiatowy Program Wspomagania będzie zawierał również raport końcowy z przeprowadzonego procesu wspomagania na terenie Powiatu Lipnowskiego.

Powiatowy Program Wspomagania zostanie opublikowany na zakończenie realizacji projektu.

Przebieg każdego zadania będzie monitorowany pod kątem osiągnięcia założonych wskaźników.

Zakładamy, iż z projektu skorzysta co najmniej 366 nauczycieli. Wsparcie w ramach projektu otrzyma co najmniej 30 szkół i 3 przedszkola.

Biuro Projektu:

Pl. 11 - go Listopada 9
87 - 600 Lipno
tel. (54) 2872492
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Koordynator projektu
Anna Smużewska

 

Dokumenty do pobrania

Regulaminy i dokumenty

Prezentacje


Prasa o nas

 

Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Tematy realizowane w sieciach współpracy i samokształcenia:

Sieć Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego: „Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły”

Nauczyciel w sieci – nauczanie zintegrowane: „Praca z uczniem młodszym”

Pedagodzy i wychowawcy: „Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole”

Nowoczesne technologie w edukacji: „Praca z nowoczesnymi technologiami TIK – bezpieczny Internet”

W roku szkolnym 2013/2014 w ramach pracy każdej sieci odbyły się trzy spotkania, na których uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowania oraz zdobyli praktyczne umiejętności pracy na platformie internetowej udostępnionej przez ORE doskonaleniewsieci.pl, na kolejnym spotkaniu odbyły się warsztaty z udziałem eksperta w wybranym temacie, ostatnie spotkanie poświęcone było podsumowaniu rocznej pracy sieci i wyciągnięciu wniosków ewaluacyjnych na kolejny rok.

W roku szkolnym 2014/2015 zaplanowane są również trzy spotkania uczestników w ramach każdej sieci, w jednym ze spotkań weźmie udział przedstawiciel Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

W październiku 2014 r. odbyły się spotkania uczestników sieci prowadzone przez Koordynatorów Sieci, na których podsumowano i omówiono wyniki przeprowadzonych ankiet diagnozy potrzeb wraz z wnioskami dotyczącymi preferencji użytkowników sieci oraz oczekiwań dotyczących pracy w drugim roku działania sieci. Wnioski z diagnozy po dyskusji posłużyły w grupowych zajęciach warsztatowych do opracowania ogólnych celów i ramowego planu pracy sieci na jej drugi rok pracy. W czasie praktycznych zajęć warsztatowych uczestnicy spotkania ćwiczyli umiejętności wstawiania elementów graficznych i linków internetowych na platformie „doskonaleniewsieci.pl”, co pomoże im w dalszej pracy na platformie.

 

Roczny Plan Wspomagania

Przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach/przedszkolach

 

W roku szkolnym 2014/2015 udział w zadaniu kontynuują 32 szkoły / przedszkola realizując następujące oferty doskonalenia:

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (sp – 5, gimnazjum – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Chrostkowie
 • Szkoła Podstawowa w Czarnem
 • Szkoła Podstawowa w Mysłakówku
 • Szkoła Podstawowa w Skępem
 • Szkoła Podstawowa w Zadusznikach
 • Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie
 1. Ocenianie kształtujące (sp – 2, lo – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Bobrownikach
 • Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie
 • Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie
 1. Ocenianie kształtujące część II (sp – 2, gimnazjum – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Kikole
 • Szkoła Podstawowa w Tłuchowie
 • Publiczne Gimnazjum w Wielgiem
 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (sp – 10, gimnazjum – 2)
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie
 • Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu
 • Szkoła Podstawowa w Maliszewie
 • Szkoła Podstawowa w Radomicach
 • Szkoła Podstawowa w Stalmierzu
 • Szkoła Podstawowa w Wielgiem
 • Szkoła Podstawowa w Woli
 • Szkoła Podstawowa w Wólce
 • Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu
 • Publiczne Gimnazjum w Kikole
 • Gimnazjum w Tłuchowie
 1. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki – kontynuacja (sp – 1)
 • Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu
 1. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (zsz – 1, technikum – 1)
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie
 • Technikum w Zespole Szkół w Skępem
 1. Rodzice są partnerami szkoły/przedszkola (przedszkole – 3, gimnazjum – 1)
 • Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie
 • Publiczne Przedszkole w Skępem
 • Publiczne Przedszkole w Wielgiem
 • Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie
 1. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (technikum – 1)
 • Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

W roku szkolnym 2013/2014 szkoły / przedszkola realizują następujące oferty doskonalenia:

1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? (sp – 3, gimnazjum – 2)

– Szkoła Podstawowa w Maliszewie

– Szkoła Podstawowa w Wielgiem

– Szkoła Podstawowa w Radomicach

– Publiczne Gimnazjum w Kikole

– Gimnazjum w Tłuchowie

 

2. Ocenianie kształtujące (sp – 8, gimnazjum – 1)

– Szkoła Podstawowa w Kikole

– Szkoła Podstawowa w Tłuchowie

– Szkoła Podstawowa w Wólce

– Szkoła Podstawowa w Czermnie

– Szkoła Podstawowa w Zajeziorzu

– Szkoła Podstawowa w Woli

– Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lipnie

– Szkoła Podstawowa w Jastrzębiu

– Publiczne Gimnazjum w Wielgiem

 

3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki (sp – 8, zsz – 1, technikum – 2;)

– Szkoła Podstawowa w Chrostkowie

– Szkoła Podstawowa w Skępem

– Szkoła Podstawowa w Mysłakówku

– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lipnie

– Szkoła Podstawowa w Zadusznikach

– Szkoła Podstawowa w Trzebiegoszczu

– Szkoła Podstawowa w Ciełuchowie

– Szkoła Podstawowa w Bobrownikach

– Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie

– Technikum w Zespole Szkół w Skępem

– Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą

 

4. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła (sp – 1, gimnazjum – 1)

– Szkoła Podstawowa w Stalmierzu

– Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lipnie

 

5. Praca z uczniem młodszym (przedszkole – 2)

– Przedszkole Miejskie Nr 3 w Lipnie

– Przedszkole w Wielgiem

 

6. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym (gimnazjum – 1)

– Publiczne Gimnazjum w Chrostkowie

 

7. Rodzice są partnerami szkoły (sp – 1)

– Szkoła Podstawowa w Czarnem

 

8. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych (LO – 1)

szkoła ponadgimnazjalna – 1 (LO)

– Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Lipnie

 

9. Jak i po co prowadzić ewaluacje wewnętrzną? (przedszkole – 1)

– Przedszkole w SkępemSzkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji (SORE) w powiecie lipnowskim

Anita Betkier
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Kinga Gniady
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Bożena Cylc
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Iwona Tomaszewska-Baranowska
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Leszek Kułak
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


SP Chrostkowo - warsztaty z ekspertem 17-12-2013


SP Maliszewo - warsztaty z ekspertem 13-12-2013


SP Wielgie - warsztaty z ekspertem 12-12-2013


SP Zajeziorze - warsztaty z ekspertem 16-12-2013


Technikum w Dobrzyniu nad Wisłą - warsztaty z ekspertem 04-12-2013


ZSZ Lipno - warsztaty z ekspertem 09-12-2013


Spotkanie dyrektorów szkół biorących udział w projekcie 07-11-2013


Konferencja informacyjna dla organów prowadzących 05-12-2013


Sieci współpracy i samokształcenia

Prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia

Powiat utworzył cztery sieci współpracy i samokształcenia:

 • Nowoczesne technologie w edukacji,
 • Pedagodzy i wychowawcy,
 • Nauczyciel w sieci - nauczanie zintegrowane,
 • Sieć Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego.

W ramach sieci w listopadzie odbyły się spotkania prowadzone przez Koordynatorów Sieci, na których uczestnicy zapoznali się z zasadami sieciowania oraz zdobyli praktyczne umiejętności pracy na platformie internetowej udostępnionej przez ORE doskonaleniewsieci.pl. Na platformie nauczyciele korzystają z forum wymiany doświadczeń, zamieszczanych materiałów samokształceniowych, forum dyskusyjnego.

Koordynatorzy Sieci w powiecie lipnowskim

Dariusz Onoszko
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Janusz Wacławiak
e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


I  spotkanie sieci - Nowoczesne technologie w edukacji 12-11-2013


Spotkanie sieci - Pedagodzy i wychowawcy 13-11-2013


II spotkanie sieci - Pedagodzy i Wychowawcy - ekspert 18-03-2014


II spotkanie sieci - Nowoczesne technologie w edukacji - ekspert 19-03-2014


II spotkanie sieci - Dyrektorów Powiatu Lipnowskiego 20-03-2014

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Kalendarz wydarzeń

  Last month March 2020 Next month
  M T W T F S S
  week 9 1
  week 10 2 3 4 5 6 7 8
  week 11 9 10 11 12 13 14 15
  week 12 16 17 18 19 20 21 22
  week 13 23 24 25 26 27 28 29
  week 14 30 31

  Zbliżające się wydarzenia

  Warto zobaczyć

  Prominente aus Lipno

  lech_walesa.jpg


  Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie