Projekt nr RPKP.10.02.02-04-0011/17 pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Umowa o dofinansowanie nr UM_SE.433.1.550.2018 została podpisana pomiędzy Beneficjentem - Powiatem Lipnowskim i Instytucją Zarządzającą RPO WK-P - Województwem Kujawsko- Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w dniu 26.06.2018r.  Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2018r. do 30 lipca 2020r.,

Całkowita wartość wynosi 1.340.858,40 zł, w tym wartość dofinansowania projektu wynosi 1 273 815,48 zł, zaś Powiat wniesie wkład własny w kwocie 67 042,92 zł.

Projekt wpisuje się w cel PI RPO: „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego”

Cel Projektu: „Podniesienie kompetencji kluczowych 632 uczniów szkół ponadgimnazjalnych  oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Lipnowski, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie eksperymentalnych metod nauczania i wsparcie 28 nauczycieli do 31.07.2020r.”

Planowanymi do osiągnięcia efektami są:

 • - objęcie wsparciem w programie 28 nauczycieli;
 • - objecie wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 632 uczniów;
 • - objecie wsparciem z zakresu Tik w programie 4 nauczycieli;
 • - doposażenie pracowni przedmiotowych w programie w 5 szkołach;
 • - objecie wsparciem w zakresie uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa zawodowego5 nauczycieli;
 • - wyposażenie lub doposażenie w ramach programu w sprzęt niezbędny do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz uczniami młodszymi dla 5 szkól;
 • - objecie 119 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i uczniów młodszych pracą indywidualną;
 • - objecie wsparciem w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego 192 uczniów.

Projekt jest przedsięwzięciem skierowanym przede wszystkim do uczniów Liceum w Zespole Szkół w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie, Technikum w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą, Liceum i Technikum w Zespole Szkół w Skępem oraz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie, tym razem ukierunkowanym na kształcenie ogólne, a także do nauczycieli w/w placówek oświatowych. W jego ramach zostaną zrealizowane takie zadania jak:

 • - zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z przedmiotów kluczowych (matematyczno-przyrodnicze, j. obce, informatyka, przedsiębiorczość); 
 • - warsztaty dla uczniów zdolnych;
 • - zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (porady, konsultacje, zajęcia specjalistyczne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego);
 • - zajęcia specjalistyczne i dydaktyczno - wyrównawcze dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie;
 • - doposażenie w pomoce dydaktyczne do diagnozy i terapii uczniów szkół ponadgimnazjalnych (pomoce dydaktyczne, specjalistyczne programy komputerowe, publikacje);
 • - doposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lipnie w specjalistyczny sprzęt;
 • - zajęcia z doradztwa edukacyjno- zawodowego,
 • - zajęcia kół zainteresowań wykorzystujących metodę eksperymentu w nauce przedmiotów kluczowych;
 • - doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych w sprzęt niezbędny do nauczania eksperymentalnego;
 • - studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Wszystkie zdania stawiają sobie za efekt końcowy podniesienie jakości kształcenia ogólnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski, a także zapewnienie możliwość podniesienia wyników egzaminów maturalnych. Młodzież dostanie szansę na udział w zajęciach pozalekcyjnych z tak ważnych, a jednocześnie stwarzających duże problemy, przedmiotów kluczowych takich jak matematyka, fizyka, chemia czy j. obce. Wszystkie działania podejmowane są  zarówno dla polepszenia oferty edukacyjnej, jak i po to, by wyrównać szanse młodzieży kształcącej się w szkołach Powiatu z tymi, którzy mieszkają i uczą się w większych ośrodkach miejskich. Ponadto podjęta zostanie praca indywidualna z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniami młodszymi. Uczniowie otrzymają także wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno – zawodowego.


 

Informacje

 • Powiat Lipnowski w UE
 • Organizacje pozarządowe
 • Dyżury aptek w Lipnie
 • Banki
 • Konkursy ofert
 • Numery kont bankowych
 • RODO
 • Biuro Rzeczy Znalezionych
 • WYBORY
 • Nieodpłatna Pomoc Prawna
 • Kalendarz wydarzeń

  Last month September 2019 Next month
  M T W T F S S
  week 35 1
  week 36 2 3 4 5 6 7 8
  week 37 9 10 11 12 13 14 15
  week 38 16 17 18 19 20 21 22
  week 39 23 24 25 26 27 28 29
  week 40 30

  Zbliżające się wydarzenia

  Warto zobaczyć

  Prominente aus Lipno

  lech_walesa.jpg


  Powiat Lipnowski   Gmina Bobrowniki   Gmina Chrostkowo   Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą   Gmina Kikół   Gmina Lipno   Gmina Miasto Lipno   Miasto i Gmina Skępe   Gmina Tłuchowo   Gmina Wielgie