Print this page
Freitag, 27 November 2015 10:31

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Rejestracji można dokonać:

 

 • https://np.ms.gov.pl/zapisy
 • telefonicznie: 54 30 66 176, 54 30 66 101 lub 531 049 539 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • e-mailowo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
 
 
Informujemy, że od najbliższego poniedziałku (10.05.) uzyskanie pomocy prawnej będzie możliwe także stacjonarnie w siedzibach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Jednocześnie przypominamy, że nadal istnieje możliwość telefonicznego lub e-mailowego uzyskania porady.
 

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA na podst. art. 8a ust. 1 pkt 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
 
Pobierz załącznik:

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm. Dz. U. z 2020r. poz. 875 i poz. 1086) Powiat Lipnowski będzie realizował od stycznia 2021 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

W związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm: Dz. U. z 2020r. poz. 875 i poz. 1086) Starosta Lipnowski ustalił 2 punkty nieodpłatnej  pomocy prawnej oraz 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w których od 4 stycznia 2021 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

 1. Punkt z siedzibą w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, ul. 11 Listopada 9, 87-600 Lipno obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00.

Dwa punkty tj. nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która została wyłoniona poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej". Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy - organizacja będzie prowadziła dwa punkty – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem oraz punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie.

 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00.
 2. Na siedzibę punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego został wyznaczony- budynek Zakładu Transportu Publicznego – Dworzec autobusowy przy ul. 3 Maja 1 D wew. 1 D 87-600 Lipno. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30.

Punkty usytuowane są w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.";

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowaniu projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowaniu projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzeniu mediacji;
 • udzieleniu pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego; zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w godzinach od godz.8:00 do godz. 12:00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Rejestracji można dokonać:

 • telefonicznie: 54 30 66 176, 54 30 66 101 lub 531 049 539 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00;
 • e-mailowo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Idąc naprzeciw utrudnieniom jakie są związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Starosta Lipnowski uruchomił infolinię, która będzie czynna od godziny 8:00 do godziny 12:00 od poniedziałku do piątku w celu przyjęcia rejestracji osób, które chcą skorzystać z nieodpłatnej porady telefonicznej lub e-mailowej.

Rejestracja telefoniczna porady od godz. 8:00 do 12:00 pod nr telefonu: 54 30 66 176, 54 30 66 101 lub 531 049 539 lub e-mailowo na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – rejestracja dotyczy wszystkich punktów na terenie Powiatu Lipnowskiego tj. punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, punktu w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30.


W załączeniu przekazujemy informację o wynikach otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2021 zadania publicznego pn. "Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenie na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2021 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Skępem gm. Skępe, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Lipnie oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej".

 

Szanowni Państwo,

Idąc naprzeciw utrudnieniom jakie są związane z udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Starosta Lipnowski uruchomił infolinię, która będzie czynna od godziny 8:00 do godziny 12:00  od poniedziałku do piątku w celu przyjęcia rejestracji osób, które chcą skorzystać  z nieodpłatnej porady telefonicznej lub  e mailowej.

Rejestracja telefoniczna porady od godz. 8:00 do 12:00 pod nr telefonu: 54 288 66 36 lub 531 049 539 lub e-mailowo na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! – rejestracja dotyczy punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, punktu w Skępem, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30 oraz punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Lipnie, który funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Starosta Lipnowski informuje, że zgodnie z ustawną z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (Dz. U. z 2019r. poz. 294, ze zm.: Dz. U. z 2018r. poz. 1467) Powiat Lipnowski  realizuje od stycznia 2020 roku zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Lokalizacja i harmonogram pracy punktów

 1. Punkt z siedzibą w  Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 11 Listopada 9, 87-600 Lipno obsługiwany będzie przez adwokatów i radców wyznaczonych przez Okręgową Radę Adwokacką i Okręgową Izbę Radców Prawnych w Toruniu. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8.00 do godz. 12.00

Dwa punkty tj. nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzić będzie organizacja pozarządowa, która została wyłoniona poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2020 roku zadania publicznego pn. „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2020 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”- Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Zaborskiego Towarzystwa Naukowego, ul. Dworcowa 18, 89-632 Brusy- organizacja będzie prowadziła dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Nowa Wieś 1 87-603 Wielgie. Punkt czynny będzie od poniedziałku do piątku ( w dni robocze) od godz. 08:00 do godz. 12:00;
 1. Na siedzibę punktu nieodpłatnej pomocy prawnej został wyznaczony- Zespół Szkół im. W. Łukasińskiego, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe. Punkt czynny od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 15.30 do godz. 19.30

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

 Nieodpłatna pomoc prawna będzie polegała na:

- poinformowaniu osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo- administracyjnym lub",

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo- administracyjnym, lub",

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo- administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.";

- świadczeniu nieodpłatnej mediacji obejmującej:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 4. przeprowadzenie mediacji;

udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Przyjmowanie zgłoszeń do rejestracji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w godzinach od godz.8:00 do godz. 12:00 od poniedziałku do piątku ( w dni robocze)

Rejestracji można  dokonać :

 • telefonicznie- 54 288- 66-36 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00
 • e-mailowo: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!